Graviditet – forlengelse av vikariat

Yngre legers forening henvendte seg til ombudet på vegne av et medlem fordi de mente medlemmet var blitt forskjellsbehandlet på grunn av graviditet. Den kvinnelige legen hadde vært ansatt som vikar ved avdelingen i litt over ett år, og fått forlenget vikariatene sine ved tre anledninger. Da kvinnen ble gravid, fikk hun ikke fornyet vikariatet hun satt i. Sykehusets begrunnelse var at det ikke lenger var mange nok ledige stillinger ved sykehuset og at sykehuset i slike tilfeller må prioritere å ansette leger som har minst tid igjen av spesialistutdanningen. Siden klager ikke hadde lengst ansiennitet, ble en annen lege satt i det aktuelle vikariatet.

Yngre legers forening mente at det var kvinnens graviditet som var årsaken til at hun ikke fikk forlenget sitt vikariat, og viste til at hun tidligere har fått forlenget sine vikariater til tross for at det var andre leger med mindre tid igjen av spesialistutdanningen. Yngre legers forening mener det er en praksis for at sykehuset ved kortere vikariater, slik som det her var snakk om, ikke forholder seg til retningslinjer om ansiennitet.

Yngre legers forening mente videre at kvinnen i tillegg var forbigått til et annet kortvarig vikariat. Stillingen ble tilbudt en lege med mindre tid igjen av spesialistutdanningen. 

Ombudet kom frem til sykehuset handlet i strid med likestillingsloven § 4, jf § 3 da de lot være å tilby kvinnen vikariatet hun allerede satt i. Ombudet viste til at legen tidligere hadde fått forlenget vikariater hun var ansatt i til tross for at det var andre med lenger ansiennitet som kunne gått inn i stillingen. Ombudet la videre til grunn at det er vanlig praksis å forlenge legers kortvarige vikariater dersom disse er ledige, og at retningslinjer om ansiennitet ikke blir fulgt i slike tilfeller. Siden sykehuset lot være å følge sin praksis da legen ble gravid, fant ombudet at det var grunn til å tro at legen hadde blitt forskjellsbehandlet på grunn av sin graviditet. Sykehuset oppfylte ikke sin del av bevisbyrden.

Når det gjaldt Yngre legers forenings påstand om at legen også var forbigått til et annet kortvarig vikariat enn det hun allerede var ansatt i, fant ombudet at det ikke forelå brudd på likestillingsloven. Ombudet viste til at legen ikke var ansatt i dette vikariatet, men søkte på vikariatet på lik linje med andre leger. Å ansette legen med lengst ansiennitet i et slikt tilfelle, avvek ikke fra sykehusets praksis. Siden søkeren med lengst ansiennitet ble ansatt, fant ombudet at sykehuset ikke handlet i strid med likestillingsloven.


Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn
Saksnummer: 07/1742
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 annet ledd, jf § 3.