Harstad må gi lik lønn for lik verdi

Fagforbundet klaget på vegne av to medlemmer til ombudet. De to var avdelingssykepleier, og forbundet hevdet at det var brudd på likestillingsloven når disse hadde mindre lønn enn avdelingsingeniørene i kommune. Ombudet ga fagforbundet medhold i at det forelå brudd på likestillingslovens bestemmelse om likelønn.

Ombudet vurderte først om kvinnene utførte arbeid av samme verdi som de i alt 4 avdelingsingeniørene som det var vist til som sammenligningspersoner i klagen til ombudet. Ombudet kom til at kvinnene hadde like høy eller høyere formalkompetanse som avdelingsingeniørene. De utførte arbeid som var minst like anstrengende og ansvarsfullt som det ingeniørene utførte. Arbeidsforholdene var heller ikke gunstigere for avdelingssykepleierne enn for avdelingsingeniørene. Ombudet kom derfor til at avdelingssykepleierne og avdelingsingeniørene utførte arbeid av lik verdi.

Ombudet konstaterte deretter at det ikke var kjønn som var den direkte årsaken til lønnsforskjellene. Etter ombudets vurdering var årsaken til lønnsforskjellene imidlertid at de to sykepleierne tilhørte en kvinnedominert gruppe, mens ingeniørgruppen var dominert av menn. Ombudet konkluderte derfor med at lønnsforskjellen var en indirekte diskriminering av kvinner.

Ombudet måtte til slutt vurdere om det var en saklig grunn som kunne rettferdiggjøre den lønnsforskjellen som var påvist. Tradisjonelt har det at en gruppe har en høyere markedslønn vært godtatt som en saklig grunn til ulik lønn. Ombudet vurderte det slik at dette momentet ikke kunne få gjennomslag i denne saken. Dette fordi kvinnene tilhørte en gruppe som ikke kunne nyttiggjøre seg en markedsposisjon, og også hadde begrenset streikerett. Ombudet mente derfor at den lønnsforskjellen som var påvist ikke var saklig begrunnet.

Likestillings- og diskrimineringsombudets konklusjon ble derfor at forskjellen i lønn mellom avdelingssykepleiere og avdelingsingeniører i Harstad kommune var i strid med likelønnsbestemmelsen i likestillingslovens § 5 jf § 3.

Les hele uttalelsen her.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/1834
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 5, jf. § 3