Spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av kjønn og seksuell status ved ansettelse av vaktmester

En kvinne klaget til ombudet fordi hun mente seg diskriminert på grunn av kjønn ved tilsetting i en vaktmesterstilling. Hun var rent biologisk sett en mann, men opplevde seg selv som en kvinne. Hun ble også behandlet som en kvinne av påklaget.

Kvinnen mente at hennes biologiske status var vektlagt ved vurderingen av at hun ikke skulle få stillingen. Hun mistenkte også arbeidsgiver for ikke å ønske en kvinne i stillingen. Hun mente for øvrig at hun var best kvalifisert for stillingen. Som begrunnelse for sitt syn viste hun blant annet til at det var innhentet referanser fra en tidligere kollega av henne, og som hun selv ikke ville ha brukt som referanse. Vedkommende hadde gitt opplysninger om klager som var knyttet til hennes biologiske status, og som hun mente arbeidsgiveren hadde tolket i hennes disfavør.

Arbeidsgiveren bestred at kvinnens biologiske status hadde hatt betydning for avgjørelsen om hvem som skulle ansettes i stillingen. Det vedkommende referanse hadde oppgitt om kvinnen, mente de utelukkende var i kvinnens favør. De bestred også at hun ikke var aktuell for stillingen fordi hun var kvinne. De hevdet at nettopp fordi hun var kvinne, hadde de ønsket å gi søknaden hennes litt mer oppmerksomhet.

Ombudet kom til at arbeidsgiveren ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven § 4 annet ledd, jfr. § 3 da kvinnen ikke ble tilsatt i stillingen som vaktmester. Ombudet viste til at arbeidsgiveren mente at den tilsattes utdanning og arbeidserfaring var mer relevant for vaktmesterstillingen enn klagers utdanning og praksis. Ombudet mente at påklagede hadde sannsynliggjort at disse momentene var avgjørende ved tilsettingen, og at det ikke var holdepunkter for at kjønn hadde spilt inn ved arbeidsgivers vurdering av kvinnen.

Saksnummer 08/500
Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4,2 jf
§ 3

Les hele utalelsen her