Uttalelse i sak om foreldrepermisjon og forlengelse av vikariat

Yngre legers forening kontaktet ombudet på vegne av et medlem som ikke fikk forlenget/fornyet sitt vikariat som lege ved et sykehus. Som følge av dette var hun uten arbeidsforhold i hele perioden hun skulle være i foreldrepermisjon. Ombudet la til grunn at den forestående foreldrepermisjonen var årsaken til at hun ikke fikk vikariat av lengre varighet. Dette ble ansett å være i strid med likestillingsloven.

Spørsmålet i saken var om legen hadde blitt stilt dårligere på grunn av forestående foreldrepermisjon ved tildeling av vikariat. Diskriminering på grunn av foreldrepermisjon regnes som indirekte forskjellsbehandling av kvinner, fordi det fortsatt er slik at det er kvinner som tar størstedelen av foreldrepermisjonen.

Fagforeningen hevdet at det er vanlig praksis fortløpende å gi nye vikariater/forlengelser til leger som tar spesialistutdannelse, og at man ikke har eksempler på at leger tidligere er blitt nektet dette. Den aktuelle legens siste vikariat hadde sluttdato dagen før hun skulle gå ut i foreldrepermisjon, selv om hun vikarierte for en lege som minst skulle være borte fra sykehuset i 6 måneder etter dette. Da legen fikk sitt siste vikariat, var sykehuset kjent med hennes termindato.

Ombudet fant dermed grunn til å tro at foreldrepermisjonen var årsaken til at hun ikke fikk et vikariat av lengre varighet. Bevisbyrden gikk dermed over på sykehuset,som måtte sannsynliggjøre at foreldrepermisjonen likevel ikke var vektlagt.

Ombudet la til grunn at sykehuset ikke hadde gitt tilfredsstillende svar på ombudets spørsmål i sakens anledning. I stedet for å svare konkret, hadde sykehuset redegjort generelt for sin ansettelsespolitikk. Ombudet kom derfor til at sykehuset ikke hadde sannsynliggjort at det var andre grunner enn foreldrepermisjonen som var årsaken til at legen ikke fikk et vikariat av lengre varighet. Legen tapte penger som følge av at hun ikke sto i et arbeidsforhold under foreldrepermisjonen. Hadde hun hatt permisjon fra et arbeidsforhold ved sykehuset, ville hun i henhold til avtale ha hatt krav på å få dekket mellomlegget mellom egen lønn og foreldrepengene fra
folketrygden.

Konklusjon:

Sykehuset handlet i strid med likestillingsloven § 3 annet ledd da man besluttet ikke å gi legen vikariat med varighet utover det tidspunkt hun skulle gå ut i
foreldrepermisjon.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 06/809
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 2

Les uttalelsen her.