Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage datert 11. mai 2007 fra A, B, C og D. Klagerne sammenligner seg med to menn: rektor ved K skole, F og næringsmedarbeider G.

Klagerne mener at E kommune handler i strid med likestillingsloven § 5 når den avlønner mellomlederne rektor F og næringsrådgiver G høyere enn avdelingsleder D, avdelingsleder A, avdelingsleder C og daglig leder B.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken og konkluderer med at avlønningen av G sammenliknet med A og B ikke er i strid med likestillingsloven § 5.

Konklusjon:

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at avlønningen av G sammenliknet med A og B ikke er i strid med likestillingsloven § 5.

Ombudet konkluderer med at avlønningen av rektor F sammenliknet med D ikke er i strid med likestillingsloven § 5.

Ombudet konkluderer med at avlønningen av C sammenliknet med F er i strid med likestillingsloven § 5.

Les hele uttalelsen her (Word).