En kvinne var hjelpeverge for sin voksne sønn. De var begge opprinnelige russiske.

Sønnen ble akutt syk i 2000. Sønnen ble utredet ved et større sykehus og var siden i en lengre periode også utredet ved flere andre spesialistenheter i Norge.

Det ble da konkludert med at sønnen ikke viste tegn til noen nevrologisk sykdom. Han ble videre undersøkt ved legevakten og hadde også oppfølging fra sin fastlege.

Kvinnen ønsket ombudets vurdering av hvorvidt sønnen ble diskriminert og påsto at sønnens etniske bakgrunn hadde påvirket oppfølgingen og behandlingen av sønnen på en negativ måte. Ombudet henla saken fordi det påklagede forhold lå langt tilbake i tid og at etnisitet åpenbart ikke hadde hatt betydning for behandlingen.

Kvinnen klaget på henleggelsen. Ombudet vurderte saken på nytt, men endret ikke sin konklusjon om å henlegge saken. Saken ble etter det brakt inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Saksnummer: 08/1087.
Lovanvendelse: Diskrimineringsombudsloven § 3 femte ledd tredje punktum.

Konklusjon

Ombudet henla saken.
Saken ble behandlet i likestillings- og diskrimineringsnemnda (sak 2009/022) der nemnda ikke tok klagen til følge.

Les hele uttalelsen her (PDF).