Ombudet har konkludert med at en barnehage verken diskriminerte på grunn av nasjonal opprinnelse eller utsatte en pike for omsorgssvikt da de sendte bekymringsmelding til barnevernstjenesten fordi de hadde mistanke om kjønnslemlestelse. 

En mann klaget til ombudet fordi han mente at en  barnehage hadde utsatt hans datter for omsorgsvikt og diskriminering på grunn av familiens somaliske opprinnelse.

Barnehagen hadde en mistanke om at piken var kjønnslemlestet og sendte en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Faren mente at barnehagen ikke hadde informert foreldrene om at barnet hadde blødninger i underlivet, hvilket han anså som omsorgssvikt fra barnehagens side.

Dessuten mente han at barnehagen ikke hadde undersøkt situasjonen grundig nok, og at beslutningen om å varsle barneverntjenesten var kun basert på at barnet hadde somalisk bakgrunn.

Ombudet konkluderte med at barnehagen verken hadde utsatt barnet for omsorgssvikt eller diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse. Når det gjaldt spørsmålet om barnehagen hadde informert foreldrene tilstrekkelig, konstaterte ombudet at det var påstand mot påstand. Ombudet fant uansett ikke grunn til å tro at eventuell manglende informasjon var knyttet til familiens nasjonale opprinnelse.

Når det gjaldt bekymringsmeldingen, mente ombudet at barnehagen, gjennom personalets gjentatte observasjoner av barnet, hadde saklig grunn til å være bekymret. Barnehagen hadde dermed en plikt til å varsle barneverntjenesten.

 

Saksnummer: 08/540
Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4

 

Les hele uttalelsen her