Likestillings og diskrimineringsombudet kom til at Olavsberget camping og badeplass diskriminerte en familie med taterbakgrunn da de ikke fikk bli på campingplassen lenger enn en natt. Likestillings- og diskrimineringsnemnda omgjorde uttalelsen.

En mann klaget til ombudet fordi han mente at han og hans familie ble gitt begrenset adgang til Olavsberget camping og badeplass på grunn av  deres etniske bakgrunn som tater.

Mannen reiste med sin ektefelle og sønn. De kjørte to biler, som hadde en vogn hver. Han og hans ektefelle ønsket å bli på campingplassen i tre til fire dager. Han hevder at de ble møtt i porten av eieren av campingplassen og fikk beskjed om at de ikke var ønsket som gjester.

Han påstår at eieren oppga ulike grunner for dette; først at bilene deres var for store, dernest at vognene var for store, og til sist at det var nysådd. Til slutt fikk de tilbud om å overnatte en natt mot at bilene ble parkert i veikanten, utenfor campingplassen. Klager oppfattet dette som en avvisning, og besluttet derfor å dra videre.

 

For stor bil

Olavsberget camping og badeplass benektet at bortvisningen hadde noe med hans etniske bakgrunn å gjøre. Eieren av campingplassen hevder at bilen var for stor og at de derfor måtte parkere på anvist plass utenfor campingplassen.

Etter ombudets vurdering ble det ikke godtgjort at belegget på campingplassen denne dagen var så stort at det ikke var mulig å ta inn klagers bil i tillegg. Campingplassens forklaring om at bilen var for stor, fremstod derfor som et vikarierende argument for ikke å slippe han inn.

 

Utilstrekkelige begrunnelser

Ombudet ba spesielt om å få opplyst hvorvidt campingplassen har retningslinjer som setter rammer for biler av ulike størrelser. Dersom dette ikke var tilfelle, ønsket ombudet å få opplyst hvorfor bilen til klager ble vurdert som for stor, særlig med tanke på at han har fått adgang til andre campingsteder med samme bilen. Innehaveren av Olavsberget redegjorde ikke for dette. 

Etter ombudets vurdering er ikke en uttalelse om at bilen var for stor, en tilstrekkelig begrunnelse for at klager og hans familie ble ilagt restriksjoner da de ville ta inn på campingplassen.

Det ble også hevdet at deler av campingplassområdet var nysådd og ombudet ble forelagt et bilde av et nysådd område. Bildet var ikke datert.

Videre uttalte campingeier at vedkommende ”husker meget godt at de kom fredag 25. juli som var siste fredagen i fellesferien”. Ombudet hadde mottatt klagen 1. juli 2008. Dette bekrefter at det forholdet som er gjort til gjenstad for vurdering i denne saken ikke fant sted 25. juli 2008.

Uavhengig av om dette er en feilreferering av faktum har ombudet merket seg at det også hevdes at det var ”den siste dagen i fellesferien”. Ombudet understreket at 25. juni 2008 ikke kan anses for å ”være i sluttperioden av fellesferien”. Ombudet stilte seg derfor tvilende til campingeiers versjon av saken.

 

Ulik konklusjon i LDO og nemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte at Olavsberget camping og badeplass ikke har sannsynliggjort at det er andre grunner enn etnisitet som var årsaken til at klager kun fikk overnatte en natt, forutsatt at bilen ble parkert utenfor.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse ble brakt inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda som omgjorde ombudets uttalelse.

 

Les ombudets uttalelse (pdf)

Les nemndas vurdering


Saksnummer: 08/1025
Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4