MS-foreningen i Asker og Bærum klaget på utformingen av musikkafeen Prammen i Sandvika.

Foreningen viste til at kafeen ikke hadde HC – toalett, samt at terskelen ved inngangspartiet var for høy.

Det var enighet mellom partene om at kafeen ikke er universelt utformet. Etter korrespondanse med ombudet begynte kafeen bygging av HC-toalett. Kafeen har opplyst at bygging av HC-toalett nesten er ferdig, men at økonomiske hensyn gjør det vanskelig å ferdigstille toalettet på nåværende tidspunkt. Ombudet la vekt på at kafeen hadde begynt på utbedring, og at toalettet snart var ferdig. Ombudet vurderte derfor ikke om dette utgjorde lovbrudd.

Når det gjaldt terskelen ved inngangsdøren mente ombudet at det ikke ville koste uforholdsmessig mye å utbedre dette. Kafeen hadde heller ikke dokumentert at dette ville koste så mye, at kafeen ikke hadde råd til det. Ombudet fant derfor at kafeens ledelse handlet i strid med plikten til universell utforming ved ikke å utbedre inngangspartiet.

Saksnummer: 09/1302
Lovanvendelse: Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven
Hele uttalelsen, datert 3. juni 2010:

Spørsmål om manglende universell utforming av kafe

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra MS foreningen i Asker og Bærum ved Cecilie Rieber Mohn av 4. juni 2010.

MS foreningen mener Musikkafeen, Prammen i Sandvika (Musikkafeen) ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fordi lokalene ikke er tilrettelagt for personer med nedsatt bevegelsesevne. MS foreningen viser til at terskelen ved inngangsdøren er for høy, samt at lokalene ikke har HC-toalett.

Ombudet har vurdert saken, og konkluderer med at ledelsen ved Musikkcafeen bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens lokaler i Sandvika ved ikke å utbedre kafeens inngangsparti, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd. Brudd på plikten regnes som diskriminering av personer med nedsatt bevegelsesevne, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 fjerde ledd.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestilings- og diskrimineringsnemnda innen tre uker fra det tidspunkt Musikkcafeen mottar ombudets brev, se vedlagte orientering.

Sakens bakgrunn

Den 4. juni 2009 sendte MS foreningen i Asker og Bærum ved Cecilie Rieber Mohn en e-post til Bærum kommune. Foreningen viste til at Musikkcafeen i Sandvika ikke er tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelsesevne. MS foreningen har sine månedlige treff på kafeen. 10- 20 medlemmer kommer på treffet, og interessen er stigende. E-posten ble videresendt fra kommunen til ombudet.

Partenes syn på saken

MS foreningen Asker og Bærum:

Foreningen hevder at kafeen ikke er tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelsesevne. Foreningen viser til at terskelen ved kafeens inngangsdør er for høy, samt at det ikke er HC-toalett på kafeen. Foreningen mener kafeens ledelse bør fjerne terskelen ved inngangsdøren, eventuelt bør det bygges en platting ved inngangsdøren. Foreningen mener også det bør bygges HC-toalett.

Musikkafeen – Prammen:

Ledelsen ved Musikkafeen viser til at arbeidet med bygging av HC-toalett er blitt satt i gang. Arbeidet er foreløpig stanset grunnet manglende økonomiske midler i virksomheten. Ledelsen viser imidlertid til at arbeidet som gjenstår med HC-toalettet er relativt raskt å gjennomføre. Det er imidlertid ikke mulig å gjennomføre på nåværende tidspunkt.

Når det gjelder inngangspartiet viser ledelsen ved kafeen til at de har vært i kontakt med Bærum kommune eiendom som de leier lokalene av. Kommunen har gitt uttrykk for at den også ønsker universell utforming i sine bygninger. Kommunen har imidlertid prioritert offentlige bygninger i sine investeringer. Ledelsen ved kafeen viser til at kommunen ikke har budsjett til å utføre nødvendig arbeid ved inngangen. Ledelsen er imidlertid blitt enig med kommunen om at fagspesialister skal finne ut hvor mye det koster å gjøre inngangen tilgjengelig. Ledelsen vil deretter prøve å finne midler til å gjøre inngangen tilgjengelig.

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid meddiskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (kundene, pasientene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

  1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
  2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
  3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
  4. virksomhetens ressurser
  5. sikkerhetsmessige hensyn
  6. vernehensyn

Dersom ombudet kommer til at det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, betyr ikke det at virksomheten kan la være å foreta seg noe. Virksomheten er uansett forpliktet til å jobbe for best mulig tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis slå fast at Musikkafeen - Prammen er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (pasienter, kunder eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service. Plikten omfatter å gjøre inngangspartiet til en kafé tilgjengelig, samt plikten til å installere HC-toalett.

Er Musikkafeen universelt utformet?

Det første ombudet må ta stilling til er om Musikkafeen tilfredsstiller kravet til universell utforming. Ledelsen ved Musikkafeen har per telefon og brev erkjent at inngangspartiet til kafeen ikke er tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelsesevne. Terskelen ved inngangsdøren er for høy. Kafeen har ikke satt i gang arbeid med utforming av inngangspartiet. Ombudet finner således at inngangspartiet til musikkafeen ikke er universelt utformet.

I § 10-32 i Veiledning til teknisk forskrift 1997 (4. utgave mars 2007) oppstilles krav til HC-toalett:

I arbeidsbygning og publikumsbygning med toalett skal minst ett toalett være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. […] Toalett med fri sideplass for rullestolbruker på begge sider må ha minstemål på 2 200 mm x 2 250 mm hvis det er ett toalett. Minstemålet er 1 800 mm x 2 250 mm dersom det er to i nærheten av hverandre. […] Handikaptoalett skal være tydelig merket med symbol.

Når det gjelder bygging av HC-toalett har ledelsen ved kafeen erkjent at kafeen frem til nå ikke har hatt tilgjengelig HC-toalett. Dette er i utgangspunktet i strid med kravet til universell utforming i diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 9. Ledelsen viser imidlertid til at arbeid med HC-toalett er igangsatt etter oppfordring fra ombudet, og at arbeidet snart er ferdig. Kafeen har per dags dato ikke midler til ferdigstillelsen av kafeen. Ledelsen viser likevel til at arbeidet som gjenstår er raskt å gjennomføre, men ikke økonomisk mulig på nåværende tidspunkt.

Da arbeidet med bygging av HC-toalettet nesten er ferdig, og ledelsen ved kafeen har uttalt at det ikke er mye som gjenstår, finner ombudet at kafeen ikke bryter plikten til universell utforming ved å ikke ha tilgjengelig HC-toalett per dags dato. Ombudet vurderer derfor ikke hvorvidt ferdigstillelse av HC-toalettet vil være uforholdsmessig byrdefullt. Ombudet forutsetter at HC-toalettet vil bli ferdigstilt i løpet av nær fremtid.

Vil krav om UU av kafeens inngangsparti være uforholdsmessig?

Ombudet må deretter vurdere om Musikkafeen har dokumentert at det foreligger omstendigheter som medfører at det vil være en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming av inngangspartiet. Det er Musikkafeen som har bevisbyrden for at det vil være en uforholdsmessig byrde å gjøre inngangspartiet universelt utformet.

Ledelsen ved Musikkafeen har i telefonsamtale med saksbehandler hos ombudet vist til at lokalet de leier av Bærum kommune er verneverdig, og at de er i en dialog med kommunen om utbedring av inngangspartiet. Dette er ikke underbygget ytterligere fra ledelsens side. Videre viser ledelsen til at kommunen ikke har økonomi til å utbedre inngangspartiet på nåværende tidspunkt. Ledelsen er blitt enig med kommunen om at fagspesialister skal lage et budsjett som viser hva det koster å utbedre inngangspartiet.

Ombudet understreker at det er virksomheten, og ikke byggeier som er ansvarlig for universell utformig etter diskriminerings – og tilgjengelighetsloven. Musikkafeen kan således ikke komme unna plikten til tilrettelegging ved å vise til at kommunen er byggeier.

Ombudet kan ikke se at det vil koste uforholdsmessig mye å fjerne en terskel, eventuelt sette inn en rampe ved inngangsdøren. Ombudet kan heller ikke se at det vil være store kostnader forbundet med å få satt inn en inngangdør med automatisk døråpner. Ombudet har per dags dato ikke mottatt et kostnadsoverslag fra ledelsen ved Musikkafeen. Ombudet har heller ikke mottatt dokumenter, i form av årsregnskap eller budsjett fra Musikkafeen som underbygger deres påstander om kafeens dårlige økonomi.
Kafeen har heller ikke  godtgjort at slike endringer vil forringe kafeens verneverdige preg.

På bakgrunn av dette finner ombudet at ledelsen ved Musikkafeen ikke har sannsynliggjort at det vil være en uforholdsmessig byrde å utbedre inngangspartiet, slik at det blir tilgjengelig for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at Musikkafeen – Prammen bryter plikten til universell utforming i diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd ved ikke å utbedre kafeens inngangsparti.

***
Ombudets uttalelser er ikke rettslig bindende. Ombudet vil likevel oppfordre Musikkafeen til å ferdigstille byggingen av HC-toalettet så snart som mulig. Ombudet oppfordrer også Musikkafeen til å utbedre inngangspartiet ved kafeen. Ombudet mener dette kan gjøres ved at terskelen ved døren fjernes, eller at kafeen setter inn en rullestolrampe ved inngangen

Dersom Musikkafeen - Prammen ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak. Dersom Musikkafeen ikke følger et pålegg fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, har nemnda myndighet til å ilegge en løpende tvangsmulkt frem til forholdet er brakt i orden.

Ombudet ber om tilbakemelding innen 10. august 2010 på om Musikkafeen – Prammen vil rette seg etter ombudets uttalelse.