Tide ble klaget inn for ombudet av FFO Hordaland. FFO mente selskapet bryter loven fordi holdeplasser ikke annonseres i bussene.

Tide har vedtatt at holdeplasser skal leses opp av sjåførene. Ombudet understrekte at det er svært viktig for gjennomføring av universell utforming at sjåførene følger opp de anvisningene som er gitt av Tide for opplesning av holdeplasser. Dersom det ikke følges godt nok opp bør selskapet vurdere kursing eller annen opplæring for å bedre dette. Ombudet fant imidlertid ikke grunn til å tro at Tide bryter loven på dette punkt.

Når det gjelder krav om automatisk holdeplassinformasjon om bord i bussene uttalte ombudet at bussene som kjøres av Tide er busser i klasse to eller tre, som er anskaffet før 1.januar 2010. Kravet til audiovisuell holdeplassinformasjon i Forskrift om universell utforming i løyvepliktig transport mv § 4 vil derfor ikke gjelde direkte for disse bussene.

Ombudet innhentet også redegjørelse fra Skyss i Hordaland fylkeskommune. Skyss tildeler kontrakter for kjøring av blant annet bussrutene i Hordaland til trafikkselskap etter anbudskonkurranser. Skyss har lagt frem klare og konkrete planer når det gjelder montering av audiovisuell holdeplassinformasjon i busser i Hordaland. Ombudet oppfordrer Skyss, og Tide som busselskap, om å fortsette disse planene, og iverksette dem så snart som mulig.

Saksnummer: 09/1616
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9
Dato: 4. november 2010

SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV TIDE BUSS I BERGEN

Sakens bakgrunn

Skyss er Hordaland fylkeskommunes administrasjonsenhet som planlegger, kjøper og markedsfører de kollektivtransporttjenester som Hordaland fylkeskommune har ansvar for. Skyss tildeler kontrakter for kjøring av blant annet bussrutene i Hordaland til trafikkselskap etter anbudskonkurranser.  Bussrutene i Hordaland er delt inn i flere rutepakker. Busselskapet Tide Buss AS, har hatt kontrakt med Hordaland fylkeskommune gjeldende fra 1. januar 2008 med rutekjøring i Bergen, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Os, Arna og Osterøy. I tillegg kjører Tide Buss på anbudskontrakt med Skyss i Austevoll, samt regionen Hardanger/Voss.

Krav til holdeplassannonsering er regulert i Tides avtale med Hordaland fylkeskommune. I kvalitetsavtalen med Hordaland fylkeskommune fra 1. januar 2008 punkt 3.16 heter det:

”Vogner i rute skal annonsere sentrale holdeplasser over høgtaler. Andre holdeplasser skal annonserest over høgtaler i den grad passasjerene ber om det…”

Skyss stiller krav om automatisk skilttavle og holdeplassinformasjon i bussene, omfattet av kontrakter etter 2010 uavhengig av bussenes registreringsklasse eller år. For alle anbudskonkurranser kunngjort etter 2008 har Skyss krevd at alle bussene i hele fylket, skal ha innvendig skilttavle og automatisk holdeplassutrop.

Krav om automatisk holdeplassinformasjon er imidlertid ikke startet opp på de fem ruteområdene som kjøres av Tide Buss. Basert på Skyss sin plan om konkurranseutsetting, vil disse bussene bli byttet ut med busser utstyrt med skilttavle og holdeplassutrop innen utløpet av 2011.

Partenes syn på saken

FFO hevder at Tide bryter plikten til universell utforming i DTL § 9. FFO viser til at det følger av de nye konsesjonskravene at en skal annonsere holdeplasser muntlig, på skjerm og annonsere hvilke busser som har ankommet holdeplassene. FFO hevder at bussjåførene ikke gjør dette, og at Tides ord om handling derfor blir ubetydelig. FFO anfører at fordi dette ikke gjennomføres, får blinde, svaksynte og hørselshemmede et dårligere tilbud på reisen enn andre.

Tide Buss AS viser i sin redegjørelse til at sjåførene er pålagt å etterleve punkt 3.16 om annonsering i kvalitetsavtalen, inngått med Hordaland fylkeskommune. Tide hevder at de gjennom kontrollfunksjoner har fulgt opp at sjåførene annonserer holdeplasser, slik de er pålagt.

Tide Buss anfører også at Skyss har planlagt å innføre et automatisk informasjonssystem via skjerm og høytalere i bussen. Teknologien er knyttet til et nytt billettsystem, som skal implementeres i Hordaland det nærmeste året.

Tide Buss hevder at selskapet er kjent med forskriftene om universell utforming av bybusser (klasse 1). Det er oppdragsgiver som detaljert beskriver alle krav til bussmateriellet som skal brukes. Tide anfører at hele bussparken i Hordaland vil fornyes ved inngåelse av nye anbudskontrakter. I påvente av anbudsutsettelse, har Tide vært tilbakeholden med å investere i nytt bussmateriell. Det vil på nåværende tidspunkt ikke være aktuelt å oppgradere eldre busser til fullt ut å tilfredsstille forskriftenes krav om universell utforming. Tide viser også til at betingelsene for rutekjøring i Hordaland er bestemt av Hordaland fylkeskommune.

Ombudet har også innhentet redegjørelse fra Skyss (Hordaland fylkeskommune) i saken. Skyss anfører at de i flere år har hatt fokus på automatisk holdeplassutrop og automatisk skilting om bord i bussene. Skyss har i alle anbudskonkurranser, kunngjort etter 2008, krevd at alle bussene i hele fylket, skal ha innvendig skilttavle og automatisk holdeplassutrop. Alle bussene, uansett registreringsår og klasse, skal ha innvendig tavle og automatisk holdeplassutrop. Skyss viser til at for de fem ruteområdene som kjøres av Tide, er dette ikke blitt innført enda. Sjåførene skal imidlertid etter avtalen lese opp holdeplassene. Disse bussene vil etter planen være byttet ut med busser utstyrt med skilttavle og holdeplassutrop innen utløpet av 2011.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Offentlige og private virksomheter som brukes av allmennheten har en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Gjennom fysisk tilrettelegging skal flest mulig få tilgang til virksomheten transportmidler

Plikten til universell utforming faller bort dersom virksomheten sannsynliggjør at gjennomføringen av tiltakene er en uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Lovgiver har bestemt at det særlig skal legges vekt på:

1. tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer (nytte vs kostnad)
2. om virksomhetens funksjon er av offentlig art
3. de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen
4. virksomhetens ressurser
5. sikkerhetsmessige hensyn
6. vernehensyn

Selv om det er en uforholdsmessig byrde å sikre universell utforming, kan ikke virksomheten unnlate å gjøre noe. Virksomheten må uansett sikre best mulig tilgjengelighet til virksomheten innefor de rammer som ikke er uforholdsmessig.

Ombudets vurdering

Tide Buss AS er en virksomhet som har plikt til å sikre at bussene deres er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9. Virksomheten skal derfor tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (passasjerer) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang.

Er bussene til Tide AS universelt utformet?

Ombudet vil først understreke at det er ”fysiske forhold” i virksomheten som skal utformes universelt. Av lovens forarbeider følger det at tjenester som sådan ikke anses som fysiske forhold. Imidlertid vil ”fysiske forhold ofte utgjøre de grunnleggende forutsetningene for å benytte tjenesten… det avgjørende for bruk av en transporttjeneste vil være den fysiske utformingen av selvetransportmidlet…”, jf ot. prp. nr 44 (2007&2008) s 138. Informasjon om holdeplasser er således en del av en virksomhets fysiske forhold, og skal være universelt utformet.

FFO anfører først og fremst at sjåførene til Tide Buss ikke leser opp holdeplassene, og at Tide Buss derfor handler i strid med plikten til universell utforming. Ombudet ser at det følger av Tides avtale med fylkeskommunen punkt 3.16 at holdeplasser skal leses opp på bussene. Tide viser til at sjåførene skal etterleve dette, og at Tide sikrer dette med kontrollfunksjoner. Ombudet har ikke forutsetninger for å ta stilling til om dette faktisk gjennomføres i praksis. Ombudet understreker at det er svært viktig for gjennomføring av universell utforming at sjåførene følger opp de anvisningene som her er gitt av Tide. Dersom det ikke følges godt nok opp bør selskapet vurdere kursing eller annen opplæring for å bedre dette.

Spørsmålet er da om Tide-bussene, uten utstyr for automatisk holdeplassutrop, er universelt utformet. Forarbeidene til DTL (Ot.prp. nr 44 (2007-2008)) stiller ingen konkrete krav til utforming av holdeplassinformasjon

Det følger av Nasjonal transportplan (St.meld. nr. 16) periode 2010 - 2019 at regjeringen vil gi høy prioritet til arbeidet for et mer universelt utformet kollektivtransportsystem, i tråd med visjonen om et universelt utformet samfunn i 2025. Ombudet vil innledningsvis påpeke viktigheten av dette arbeidet, da alle skal ha samme rett til deltakelse i samfunnet. Muligheten til enkelt, effektivt og trygt å bevege seg rundt, er avgjørende for å kunne delta i arbeidsliv og sosiale aktiviteter.

Skyss har vist til at anbudskontraktene om holdeplassinformasjon ikke har startet opp eller blitt konkurranseutsatt på de ruteområdene som kjøres av Tide.

Den 1. januar 2010 trådte Forskrift om universell utforming i løyvepliktig transport mv i kraft. Ombudet håndhever ikke denne forskriften. Forskriften gjelder for busser i klasse 2 og 3, jf forskriften § 1. Av forskriften § 4 a) følger det at

”… bussene skal ha automatisk holdeplassannonsering med tale og elektronisk tavle slik at den kan ses tydelig fra reservert plass. Bussene skal også ha utvendig utroperanlegg som annonserer hvilken buss det er som ankommer holdeplassen…”

Ifølge DTL § 9 femte ledd regnes det ikke som diskriminering dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet av plikten til universell utforming. I dette tilfellet innholder ikke DTL noen konkrete krav til audiovisuell holdeplassinformasjon. Forskrift regulerer busser i klasse II og III fastsetter krav om audiovisuell holdeplassinformasjon for busser anskaffet etter 1. januar 2010.

Slik ombudet forstår, er bussene som kjøres av Tide, busser i klasse to eller tre, som er anskaffet før 1.januar 2010. Kravet til audiovisuell holdeplassinformasjon i forskriftens § 4 vil derfor ikke gjelde direkte for disse bussene.

Ombudet mener derfor at bussene til Tide er i tråd med de krav som stilles i forskrift og lov. Ombudet er derfor av den oppfatning at det ikke kan settes krav til audiovisuell holdeplassinformasjon i de bussene som er anskaffet før 1. januar 2010.

Konklusjon

Ombudet konkluderer med at Tide Buss AS ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 9 grunnet manglende universell utforming av holdeplassinformasjon i bussene på sine ruteområder.

     ***

Ombudet er tilfreds med at Skyss har klare og konkrete planer når det gjelder montering av audiovisuell holdeplassinformasjon i busser i Hordaland. Ombudet oppfordrer Skyss, og Tide som busselskap, om å fortsette disse planene, og iverksette dem så snart som mulig. Ombudet er særlig fornøyd med at Skyss har stilt krav for alle anbudskonkurranser etter 2008 om at alle busser i hele fylket, skal ha automatisk holdeplassinformasjon.

Skyss har også vist til at bussene til Tide gjennom konkurranseutsetting, vil være byttet ut med andre busser med automatisk holdeplassinformasjon innen utløpet av 2011. Dette er noe ombudet vurderer som svært positivt, og i tråd med Nasjonal transportplans (St.meld. nr. 16) periode 2010- 2019.

Ombudet ser likevel at det frem til dette arbeidet er på plass, kan være et problem for mange synshemmede og hørselshemmede passasjerer å ta bussene på enkelte strekninger i Hordaland. Ombudet ber derfor Tide Buss AS utforme bedre rutiner, som sikrer at sjåførene i selskapet leser opp holdeplassinformasjon via mikrofon på reisene. Selskapet bør ta på alvor at FFO har gitt tilbakemelding om at dette ikke gjennomføres i praksis. Ombudet oppfordrer også Tide Buss til å installere skilt med reiserute i de bussene som mangler dette. Ombudet understreker viktigheten av at også transportmidler gjøres tilgjengelige for at personer med nedsatt bevegelsesevne, hørselsevne eller synsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre, herunder deltakelse i arbeidsliv og andre sosiale aktiviteter.

Ombudet ber om tilbakemelding fra Tide Buss på hvordan selskapet vil gå frem for å sikre at også disse gruppene får informasjon om holdeplasser frem til audiovisuell holdeplassinformasjon er på plass. Ombudet ber om tilbakemelding innen 15. november 2010.