12/979: Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming.

Ombudet kom til at en virksomhet ikkje bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9. Butikken hadde lagt frem konkrete planer for utbedring.

Ombudet understreket at vurderingen baserte seg på de fremlagte planene, og understreket at det kunne bli aktuelt å ta opp saken igjen dersom planene ikke ble gjennomført.

Saksnummer: 12/979.
Dato: 25.september  2012.
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.

Ombudets uttalelse

Sakens bakgrunn

Det fremgår av klagen at «Bua» som er en del av butikken Bunnpris på Valderøy ikke er universelt utformet i dag fordi inngangen ikke er trinnfri da den har en kant på 15 cm fra fortauet og inn i butikken. Bua er åpen utenom vanlig åpningstid om kvelden og på søndag og helligdager.

Bunnpris Valderøy ved daglig leder Reidar Sandøy har redegjort for saken i brev til ombudet av 18.juli 2012. Det vises til at tilkomsten til Bua skal endres slik at den blir tilgjengelig også for personer med nedsatt bevegelsesevne. Utformingen av ny tilkomst vil bli utført i henhold til gjeldende krav og spesifikasjoner etter forskrift til Plan-og bygningsloven (TEK 10). Virksomheten har lagt frem tegninger av den nye inngangen for ombudet slik den vil fremstå når den er ferdig utbedret. Virksomheten tar sikte på at planene skal gjennomføres så raskt som mulig, senest i løpet av utgangen av oktober 2012.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming, det vil si generell tilgjengelighet, etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 9 andre ledd. Dette betyr at virksomhetens fysiske fasiliteter, som skal benyttes av allmennheten (pasientene), skal tilrettelegges på en slik måte at flest mulig får tilgang til de tjenester virksomheten tilbyr. Det er hovedløsningen som skal være gjenstand for tilrettelegging. Det vil derfor være i strid med bestemmelsen at det lages egne innganger, områder eller lignende for bestemte grupper.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en
uforholdsmessig byrde for virksomheten, se § 9 tredje ledd. Ved den konkrete uforholdsmessighetsvurderingen vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning  tilrettelegging medfører.

Ombudets vurdering

En dagligvarebutikk som Bunnpris er rettet mot allmennheten. Slike virksomheter har dermed plikt til å sikre at hovedløsningen er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9.

Virksomheten har plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens fysiske miljø som benyttes av publikum på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, har tilgang til virksomhetens tjenester og service. Bua er en egen del av Bunnpris som er åpen også på søndager og helligdager. For at personer med nedsatt bevegelsesevne skal kunne få benytte seg av dette tilbudet er det viktig at inngangspartiet til denne delen av butikken gjøres trinnfri.

Ombudet tar ikke stilling til om virksomheten som sådan er universelt utformet. Det ombudet skal ta stilling til er om de påklagede forhold hos butikken tilfredsstiller kravet til universell utforming. Personer med nedsatt bevegelsesevne vil ikke kunne handle i Bua på lik linje med andre kunder når inngangspartiet til denne delen av butikken ikke er trinnfritt, og inngangen ikke er gjort tilgjengelig med rulletstolrampe. Dette vil ikke være i tråd med den rettslige standarden universell utforming, da dette vil begrense tilgjengeligheten for personer med nedsatt bevegelsesevne.

I denne saken har Bunnpris Valderøy redegjort for at inngangspartiet til Bua skal utbedres. Dette skal gjennomføres i tråd med TEK 10, og så snart som mulig, senest ved utgangen av oktober måned. Det er lagt frem plantegning for ombudet som viser at Bua vil få trinnfri inngangsparti.

På bakgrunn av Bunnpris Valderøy sin presentasjon av planlagte tiltak som ombudet mener er troverdig at vil bli gjennomført, mener ombudet at det er sannsynliggjort at inngangspartiet til Bua ved ferdigstillelse på en tilfredsstillende måte vil sikre tilgjengelighet for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderer med at Bunnpris Valderøy ved gjennomføring av sine byggeplaner ved inngangspartiet til Bua ikke handler i strid med kravet til universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd.

Ombudet vil imidlertid presisere at uttalelsen er basert på planlagte byggeplaner og tiltak som Bunnpris Valderøy har presentert for ombudet med tegning fra arkitekt. Ombudet kan omgjøre sin uttalelse, på grunnlag av en klage eller av eget initiativ, dersom det ved ferdigstillelse viser seg at utbedring likevel ikke har skjedd.

Dersom ombudet ved en senere vurdering skulle komme til at virksomheten bryter plikten til å sikre universell utforming, så kan ombudet også bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.

Sunniva Ørstavik
Likestillings- og diskrimineringsombud