Byggeleder ble ikke forbigått

En kvinne klaget på ansettelse av byggeleder i en statlig etat, og mente hun var forbigått. Kvinnen mente hun var best kvalifisert fordi hun hadde lenger ledererfaring enn mannen som ble tilsatt. Mannen hadde tidligere vært hennes underordnede. Kvinnen hadde også lederutdanning. Etaten framholdt at mannen hadde en mer faglig relevant utdanning og at han hadde et års lenger praksis etter endt utdanning. Etaten la også vekt på at mannen hadde vært assisterende byggeleder på prosjektet og hadde fungert meget bra i denne jobben. Det var denne inngående kjennskapen til prosjektet som hadde vært avgjørende.

Likestillingsombudet kunne ikke se at det var avgjørende forskjell i de to søkeres kvalifikasjoner. Hun mente likevel at det var legitimt av arbeidsgiver å foretrekke en intern kandidat med erfaring fra det aktuelle prosjektet. Dette er en begrunnelse som ikke er knyttet til søkerens kjønn. Kvinnen fikk dessuten en oppfordring om å søke en tilsvarende lederstilling, noe som indikerer at etaten ikke har noe imot å ansette kvinner generelt eller denne kvinnen spesielt.

Likestillingsombudet konkluderte med at ansettelsen av byggeleder ikke var i strid med Likestillingslovens § 4, fjerde ledd. Hun bemerket imidlertid at Hovedavtalens kvoteringsbestemmelse burde ha vært vurdert av arbeidsgiver.

Saksnummer: 1997/066
Emne:
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2