Kvotering av menn

Apotekerforeningen vurderte å foreslå kvotering av menn til cand. pharm. og reseptarutdanningene.

Bakgrunnen er at disse yrkene er svært kvinnedominerte. Likestillingsombudet orienterte om de grenser loven setter for slike tiltak, blant annet kravet om tilnærmet like vilkår. I denne forbindelse viste hun til NTNU-saken. Ombudet uttalte at hun generelt ser positivt på kvotering av det underrepresenterte kjønn ved opptak til studier. Slike tiltak er blant de mest egnede for å utjevne kjønnsskjevhetene i det norske arbeidsmarkedet.

Saksnummer: 1997/078
Emne: kvotering, opptak, menn
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 6.0