Kvoterte professor

En høyskole skulle besette et professorat.

Skolens styre innstilte en mann til stillingen. Et mannlig medlem av den interne faglige komiteen ved skolen (en komite som også hadde behandlet søknadene) henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om ikke likestillingsloven eller hovedavtalens kvoteringsregler kunne komme til anvendelse i denne saken. Han framholdt at den interne faglige ansettelseskomiteen hadde innstilt en kvinne. Ved høgskolen var det dessuten kun mannlige professorer, mens kvinneandelen blant studentene var 60 prosent. Likestillingsombudet tok kontakt med departementet som skulle foreta den endelige tilsettingen, og minnet om det offentliges ansvar for å fremme likestilling.

Departementet tilsatte den kvinnelige søkeren i professoratet. I sin begrunnelse skrev de blant annet at de to søkerne var tilnærmet like godt kvalifisert til stillingen. Departementet kom derfor til at bestemmelsene om kjønnskvotering i hovedavtalens §21 kom til anvendelse. Likestillingsombudet anså dermed saken for løst.

Saksnummer: 1997/100
Emne: innstilling, kvotering
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.2