Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en fagforening om ansettelse av sekretær i en kommune. Ansettelsen gjaldt en fulltidsstilling. Et av fagforeningens medlemmer hadde imidlertid en halv stilling i kommunen som hun ønsket å utvide. Hun søkte derfor om å få utvide sin stilling med en halvdel av den utlyste stillingen, slik at hun til sammen fikk en full stilling. Det var på det rene av kvinnen var kvalifisert for stillingen. Kommunen valgte imildertid å ansette en annen kvinne.

Fagforeningen mente den deltidsansatte hadde krav på å få utvidet sin stilling, og viste til tariffavtalen. Kommunen på sin side mente reglene i Hovedtariffavtalen ikke gir en slik fortrinnsrett i forhold til ledige fulltidsstillinger.

Likestillingsombudet har ikke myndighet til å håndheve tariffavtaler, og kunne derfor ikke avgjøre hvorvidt kvinnen hadde rett til å få utvidet sin stilling etter hovedtariffavtalen. Likestillingsombudet påpekte imidlertid at det vil være best i samsvar med likestillingsloven om retten til å få utvidet sin stilling også gjelder ved ledige fulltidsstillinger.

90 prosent av deltidsansatte er kvinner. En fortrinnsrett til økt stillingsbrøk vil først og fremst vil være av betydning for kvinner. Derfor burde fortrinnsretten utløses både i forhold til nye halve og nye hele stillinger.

Saken endte med at kommunen endret sitt standpunkt. Kvinnens søknad burde vært vurdert ut i fra reglene om fortrinnsrett for ansatte. Kommunen ville derfor ved ledighet forsøke å utvide kvinnens stillingsbrøk.

Saksnummer: 1998/022
Emne: deltid
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2