Da Stortinget oppnevnte medlemmer til kontrollkomiteén for den Norske Stats Husbank, var bare en av de fem medlemmene kvinne.

Det kvinnelige medlemmet mente oppnevningen var i strid med likestillingsloven § 21 første ledd, som krever at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene. Likestillingsombudet orienterte om at det i forarbeidene til likestillingsloven er lagt til grunn at loven også gjelder utvalg oppnevnt av Stortinget, men at Stortinget selv skal håndheve reglene. På denne bakgrunn anmodet Likestillingsombudet Stortinget om å oppnevne komiteér i overensstemmelse med likestillingslovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon.

Saksnummer: 1998/124
Emne: komite, Stortinget
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 21.0