En mann klaget over opptakskriteriene for flygelederaspiranter i Luftfartsverket. Luftfartsverket stilte krav om avtjent verneplikt for mannlige søkere. Den mannlige klageren mente dette var forskjellsbehandling av kvinner og menn. Mannen hadde selv fått avslag på sin søknad fordi han ikke har avtjent verneplikt av medisinske grunner.

Luftfartsverket forklarte regelen med at flygeledere må kunne arbeide med både sivil og militær luftfart. Hensikten med kravet om verneplikt var å skille ut de søkerne som hadde reservasjoner mot militær luftfart. Luftfartsverket så imidlertid at regelen hadde en uheldig ordlyd, og foreslo derfor at "mannlige søkere må ha avklart sin verneplikt". Samtidig gjorde de om sitt vedtak om å avvise søknaden fra den mannlige klageren.

Likestillingsombudet sa seg ikke fornøyd med den nye formuleringen. Hun påpekte at både kvinner og menn kan ha reservasjoner mot militær luftfart. Kvinnelige søkere blir imidertid ikke konfrontert med dette spørsmålet. Videre påpekte hun at menn som har avtjent siviltjeneste ikke nødvendigvis har motforestillinger mot å håndtere militær lufttrafikk i en sivil stilling som flygeleder.

Etter Likestillingsombudets syn ville det være svært enkelt å gjøre opptakskriteriene kjønnsnøytrale ved å for eksempel påpeke at søkerne må akseptere arbeid med militær luftfart. Hun foreslo også at søkerne kunne undertegne på en egenerklæring om at de aksepterer slikt arbeid.

Likestillingsombudet kunne ikke se at det var saklige grunner for å opprettholde Luftfartsverkets forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige søkere og ba derfor om at regelverket ble bragt i overenstemmelse med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/073
Emne: opptak, verneplikt
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0,  § 6.0