En kvinne ba Ombudet vurdere om hun hadde blitt forskjellsbehandlet på grunn av kjønn i forbindelse med fire ansettelser i et politidistrikt. Kvinnen hadde tidligere arbeidet i flere vikariater/ midlertidige stillinger i politidistriktet. Ombudet kom til at det ikke hadde blitt lagt vekt på kjønn i strid med loven ved noen av ansettelsene.

I stillingsutlysningene for to av stillingene ble det søkt etter flere medarbeidere til to forskjellige tjenestesteder i politidistriktet. I begge disse tilfellene ble det tilsatt en kvinne og flere menn. Ombudet kunne for øvrig ikke se at det forelå omstendigheter som indikerte at det hadde blitt lagt vekt på kjønn. Ved vurderingen av den tredje ansettelsessaken kom Ombudet til at mannen som ble tilsatt var bedre kvalifisert enn kvinnen. Han hadde blant annet lengre ansiennitet. Den siste saken dreide seg om et fortsatt engasjement i sistnevnte stilling. Ombudet pekte på at det er vanlig at personer som allerede er ansatt blir foretrukket når engasjementer blir forlenget. Klagenemnda kom til et noe annet resultat enn Likestillingsombudet. Nemnda mente kvinnen hadde blitt forskjellsbehandlet på grunn av kjønn i de to første ansettelsessakene som gjaldt flere stillinger ved to ulike tjenestesteder i politidistriktet. I forhold til disse ansettelsene kunne det ikke tillegges avgjørende vekt at det også var tilsatt kvinner. For begge stillingene la Nemnda til grunn at klager hadde praksis fra tjenestestedet og hadde lengre og sannsynligvis mer variert praksis enn de to mennene som ble tilsatt. Arbeidsgiver hadde ikke sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen ikke skyldtes kjønn.

Saksnummer: 1998/025 K05
Emne: ansettelse, politiet, kvinne
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2