Fagarbeidere i kvinnedominerte yrker

Saksnummer: 99/46 En kvinne klaget på vegne av seg selv og fire kolleger. De hadde alle avlagt fagprøve, og krevde lønn som fagarbeidere. Kvinnene arbeidet alle i kvinnedominerte yrker. Striden bestod i fra hvilket tidspunkt kvinnene skulle få lønn som fagarbeidere. Kvinnene mente virkningstidspunktet burde være datoen for avlagt fagprøve og viste til at dette var fast praksis i mannsdominerte fag.

En fylkeskommune, som var kvinnenes arbeidsgiver, redegjorde for reglene. Dersom stillingsplanen krever fagbrev i stillingen, vil den tilsatte automatisk få fagarbeiderlønn fra den dato fagbrev er oppnådd. Når det gjelder stillinger der det ikke stilles krav om fagbrev, er fagarbeiderlønn og virkningstidspunkt et forhandlingsspørsmål. Etter fylkeskommunens syn var dette kjønnsnøytrale regler. Arbeidsgiver vedgikk likevel at problemstillingen i hovedsak gjaldt kvinnedominerte grupper. De tre siste årene hadde ikke fylkeskommunen hatt tvister om fagarbeiderlønn for mannlige arbeidstakere.

Likestillingsombudet fastslo at hun hadde prinsipielle motforestillinger mot at virkningstidspunktet er et forhandlingstema. Spørsmålet om virkningstidspunkt var gjenstand for forhandlinger etter at partene var enige om at kvinnene var kvalifisert for fagarbeiderlønn.

Ettersom det i hovedsak er kvinnedominerte yrkesgrupper som må gå veien om forhandlinger for å oppnå fagarbeiderlønn, er det etter Likestillingsombudet syn liten tvil om at kommunens praksis faktisk stiller menn og kvinner ulikt. Likestillingsombudet kunne heller ikke se at arbeidsgiver tilstrekkelig hadde begrunnet fastsettelsen av virkningstidspunktet, og at den derfor framsto som urimelig for de fire kvinnene.

Likestillingsombudet valgte likevel ikke å trekke noen bastant konklusjon i saken. blant annet fordi de tillitsvalgtes rolle i forhandlingen var uklar. Likestillingsombudet hadde ikke fått brakt på det rene hvorvidt forhandlinger om virkningstidspunkt er "vanlig forhandlingskutyme".

Likestillingsombudet mente fylkeskommunen må bli mer oppmerksom på behovet for fagkompetanse også innenfor de yrker som tradisjonelt har vært kvinnedominerte, og innarbeide dette behovet i stillingsplanene. Ombudet påpekte at også fagforbundene har et ansvar for å delta aktivt i dette arbeidet i den årlige prosessen med å revidere stillingsplanene.

Likestillingsombudet ba også om at fylkeskommunen og fagforbundene om å avklare hvorvidt virkningstidspunkt i det hele tatt skal være et forhandlingstema.

Saksnummer: 1999/046
Emne: tariffavtaler
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0,  § 3.0