En forening klaget over reglene for fri rettshjelp. Rettshjelp gis til personer som har formue og inntekt under en viss grense. Siden kvinner gjennomgående har lavere inntekt enn menn, vil flere kvinner komme inn under ordningen. Foreningen mente dette førte til at kvinner kunne kjøre barnefordelingssaker gjennom hele rettsapparatet, mens menn ikke hadde råd til å anke en avgjørelse. Foreningen mente derfor at ordningen burde endres slik at fedre får tilbud om fri rettshjelp der mødre har rett på slik støtte.

Likestillingsombudet sa seg ikke enig i foreningens syn. Hun påpekte at rettshjelpordningen i utgangspunktet bidrar til å fremme likestilling, siden kvinner i mindre grad enn menn har økonomisk evne til å ivareta sine interesser. Ombudet var ikke uenig med foreningen i at den eksisterende grensen for inntekt og formue muligens er så lav at mange både kvinner og menn som har behov for rettshjelp faller utenfor. Spørsmålet om grensen for inntekt og formue bør heves er en sak for Justisdepartementet.

Foreningen klaget Ombudets avgjørelse inn for Nemnda. Klagenemnda kom til samme resultat som Likestillingsombudet.

Saksnummer: 1999/095
Emne: rettshjelp, skilsmisse, barnefordeling, fedre, klagenemnda
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0