En videregående skole hadde to like kvalifiserte søkere til en stilling som rådgiver. Den kvinnelige søkeren fikk jobben fordi skolen ønsket å rette opp en kjønnskjev sammensetning av personalet.

Den mannlige søkeren klaget til Likestillingsombudet fordi han mente seg forbigått på grunn av kjønn.
Likestillingsombudet konkluderte med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven, og viste til at ulik behandling av kjønnene er tillatt når det fremmer likestilling. Likestillingsloven skal videre særlig bedre kvinners stilling. Avdelingen hvor kvinnen ble ansatt hadde bare menn i faste stillinger. Likestillingsombudet mente derfor skolen hadde godtgjort at en jevnere kjønnsbalanse blant de ansatte var årsaken til at kvinnen ble ansatt. Klagenemnda kom til samme resultat som Ombudet, men med en annen begrunnelse. Ifølge Nemnda hadde det ikke vært lagt vekt på kjønn ved ansettelsen, reglene om positiv særbehandling kom derfor ikke til anvendelse. Nemnda påpekte imidlertid at saken heller ikke ville ha vært i strid med likestillingslovens bestemmelser om positiv særbehandling dersom arbeidsgiver hadde lagt vekt på kvinnens kjønn.

 


Saksnummer: 1998/005 K02
Emne: ansettelse, forbigåelse, skole
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.2