Omskolering ble avbruttt

En kvinne fikk i forbindelse med omorganisering tilbud om omskolering og fagbrev. Kvinnen oppfattet at opplæringen skulle ta hensyn til hennes bakgrunn og alder.

I løpet av læretiden oppstod det imidlertid store problemer, og virksomheten konkluderte med at kvinnen ikke var egnet til å ta fagbrev i det aktuelle fag. Hun ble deretter tilbudt en stilling som ufaglært. Kvinnen mente dårlig oppfølging og mangler ved opplæringen var årsaken til problemene. Likestillingsombudet konkluderte med at det lå utenfor hennes myndighetsområde å vurdere om kvinnen hadde fått den oppfølging som var avtalt. Ombudet kunne heller ikke si at kvinnen var blitt forskjellsbehandlet på grunn av kjønn. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at forholdet ikke var i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 1998/122
Emne: omskolering, utdanning, kjønnsroller
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 6.0