En mann følte seg forskjellsbehandlet på grunn av kjønn fordi et vilkår for opptak til Politihøgskolen er at han som mann må være over 175 cm lang. Kvinner må derimot bare være 165 cm lange.

Fra Politihøgskolen fikk Ombudet opplyst at Opptaksnemnda hvert år stiller opp et utgangspunkt for hvor høye kandidatene kan være. Høydekravet er imidlertid ikke absolutt, slik at ekstra godt kvalifiserte kandidater kan bli godkjent uavhengig av høyden. Ombudet viste til at det er klart at det i Norge er generelle forskjeller mellom kvinner og menns høyde. Kvinner er i gjennomsnitt en del lavere enn menn. Det var derfor ikke forskjellsbehandling å operere med forskjellige utgangspunkt for kvinner og menns høyde. Man må anta at det er omtrent like mange kvinner som måler under 165 cm som det er menn som måler under 175 cm her i landet. Dermed blir like mange kvinner som menn rammet av disse høydenormene. Dermed ville det ha vært forskjellsbehandling dersom det ble stilt samme høydekrav til kvinner og menn.

Saksnummer: 1999/070
Emne: opptakskrav, høyde, menn
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0