En kvinnelig biolog søkte på 11 forskerstillinger ved et offentlig forskningsinstitutt, men ble ikke tilbudt noen av stillingene. Kvinnen mente seg best kvalifisert til minst to av stillingene og hevdet at hun hadde blitt bedømt på en strengere måte enn de mannlige søkerne. Kvinnen og forskningsinstituttet var uenige om i hvilken grad hennes faglige kvalifikasjoner matchet de formelle kravene til stillingene, og hvorvidt klager hadde underbygget sine kvalifikasjoner med tilfredsstillende dokumentasjon..

Likestillingsombudet påpekte at påstand sto mot påstand i saken, og at Ombudet har en begrenset mulighet til å overprøve de faglige vurderinger et innstillings- og tilsettingsmyndighet gjør på et fagområde som er vanskelig tilgjengelig for utenforstående. Dokumentasjonskravet ved tilsetting i forskerstillinger er av en annen karakter enn det som er vanlig ellers i arbeidslivet. Etter en grundig vurdering av sakens dokumenter hadde Ombudet ikke tilstrekkelig forutsetninger for å fastslå om det forelå et brudd på likestillingsloven. Av 71 søkere til de 11 stillingene var det 25% kvinner. Ombudet stilte spørsmål ved at ingen av kvinnene ble ansett som best kvalifisert til noen av stillingene. Hun kritiserte videre instituttet for manglende medvirkning til sakens opplysning, noe som kunne tyde på at likestillingsspørsmål ikke ble prioritert i den grad den lokale likestillingsavtalen la opp til.

Saksnummer: 1998/031
Emne: forbigåelse, forskere
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2