En kvinne klaget over ansettelsen av fagarbeider i en kommune. Kvinnen hadde vikariert i stillingen i to år, og hadde ikke fått noen klager på utført arbeid. Hun hadde samme fagutdanning som de to mannlige søkerne, og mente at hun med sin praksis var best kvalifisert.

Kommunen påpekte at de to mannlige søkerne hadde tilleggsutdanning ut over fagbrev. De to mannlige søkerne hadde dessuten vesentlig lenger arbeidserfaring enn kvinnen. Kommunen hadde dessuten stilt krav om at vedkommende hadde sertifikat og disponerte bil. Dette kravet oppfylte bare de mannlige søkerne.

Likestillingsombudet kom til at de to mannlige søkernes lange yrkespraksis gjorde dem bedre kvalifisert til stillingen enn kvinnen. Kvinnen oppfylte dessuten ikke kravet om å disponere bil. Etter Ombudets syn hadde kommunen godtgjort at dette kravet var relevant. Likestillingsombudet konkluderte derfor med at kvinnen ikke var forskjellsbehandlet på grunn av kjønn ved ansettelsen av fagarbeider.

Saksnummer: 1999/208
Emne:
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2