En kvinnelig ansatt ved et politidistrikt søkte stillingen som lensmannsførstebetjent. Hun var en av to søkere, og det var andre gangen hun søkte. Den mannlige søkeren fikk stillingen. Klageren mente seg urettmessig forbigått ved ansettelsen og mente at Politidistriktet handlet i strid med likestillingsloven.

Likestillingsombudet konkluderte med at ansettelsen av den mannlige søkeren ikke var i strid med likestillingsloven.

Etter likestillingsloven er det ikke tillatt å legge vekt på kjønn ved ansettelser. Det betyr at det er søkers kvalifikasjoner og ikke kjønn som skal være avgjørende ved ansettelsen. I dette tilfellet ble det lagt vekt på at søkerne hadde eksamen fra Politihøgskolen og at de hadde relevant arbeids - og ledererfaring

Arbeidsgiveren mente at den mannlige søkeren hadde de beste personlige egenskapene og den beste erfaringen. Ombudet fikk tilsendt notater fra intervjuet og Politidistriktets vurdering av søkerne. Her gikk det fram at den mannlige søkeren hadde klare meninger om lederrollen og at han var meget bevisst egne svake og sterke sider.

Klageren mente at den mannlige søkeren ikke skulle blitt tilsatt siden han tidligere var blitt domfelt i en bedragerisak. Likestillingsombudets myndighet er knyttet til likestillingsloven, og hun kunne derfor ikke ta stilling til dette.

På bakgrunn av opplysningene om søkernes personlige egenskaper, fant Likestillingsombudet ikke grunnlag for å hevde at søkerne ikke var vurdert etter de samme kjønnsnøytrale prinsippene.

Avgjørelsen ble klaget inn for Klagenemnda, som kom til motsatt resultat av Ombudet. Klagenemndas flertall la avgjørende vekt på et brev fra Politidirektoratet, hvor det fremkom at kravet om plettfri vandel ved ansettelser i politi- og lensmannsetaten særlig skal tas hensyn til ved avansementsstillinger. Klagenemnda fant at det ikke var tilstrekkelig redegjort for hvordan ansettelsesmyndigheten hadde vurdert avviket fra det lovbestemte kravet om plettfri vandel sammenholdt med vurderingen av personlige egenskaper i forhold til den andre kvalifiserte søkeren. Nemnda la derfor til grunn at det var påvist ulik behandling av søkerne., og at arbeidsgiver ikke hadde sannsynliggjort at søkerne var vurdert etter de samme kjønnsnøytrale prinsippene.

Saksnummer: 2000/210
Emne: Ansettelse, lensmannsbetjent
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2