Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo en visumsøknad med blant annet begrunnelsen at søker var en ung, ugift kvinne fra Bangladesh.

Likestillingsombudet kom til at det ikke var grunnlag for å hevde at kvinnelige og mannlige visumsøkere fra Bangladesh ble forskjellsbehandlet, men stilte seg kritisk til UDIs kriterier for avslag. Likestillingsombudet påpekte at UDI ikke har dokumentasjon for om deres erfaringer er reelle. UDI påsto at kvinnelige om mannlige søkere ble behandlet like strengt, men kunne ikke dokumentere hvordan kriterier som søkers sivilstatus slår ut på kvinner og menn. Ombudet påpekte at den manglende dokumentasjonen gjorde det vanskelig å vurdere om kvinner behandles på en annen måte enn menn.

Saksnummer: 2000/141
Emne: ugift kvinne, visum
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0