En fagforening tok opp spørsmålet om etterbetaling av lønnstillegg for personer som har vært i omsorgspermisjon. Siden fødselspenger beregnes på bakgrunn av tidligere arbeidsinntekt vil ikke arbeidstakere i omsorgspermisjon nyte godt av generelle lønnstillegg som gis i permisjonsperioden før etter endt permisjon. Organisasjonen mente arbeidsgivere bør etterbetale slike lønnstillegg.

Ombudet påpekte at et slikt pålegg ville gi arbeidstakere bedre rettigheter enn det som følger av folketrygdloven. Etter Ombudets syn gir ikke likestillingsloven rom for å pålegge arbeidsgiver en slik plikt. Ombudet mener dagens ordning ikke forskjellsbehandler ansatte i omsorgspermisjon på en urimelig måte, i forhold til arbeidstakere som ikke har vært i permisjon. Ombudet mente derfor at en eventuell etterbetaling må være avtalt i tariffavtale eller i en individuell arbeidsavtale. I disse avtalene må det ikke gjøres forskjell på kvinnelige og mannlige arbeidstakere.

Saksnummer: 2000/017
Emne: lønnstillegg, omsorgspermisjon, etterbetaling
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 5.0,  § 3.0