En kvinne ba Likestillingsombudet vurdere vilkårene for fødselspenger. Da kvinnen ble gravid var hun i rehabilitering etter et langt sykeopphold. Syke- og rehabiliteringspenger tas ikke med i beregningsgrunnlaget for fødselspenger. Kvinnen hadde derfor ikke rett på fødselspenger.

Likestillingsombudet konstaterte at kvinner i større grad enn menn benytter seg av omsorgspermisjon. Dersom reglene for fødselspenger virker slik at de på en urimelig måte stiller kvinner dårligere enn menn, vil de kunne være i strid med likestillingsloven.

Verken syke- eller rehabiliteringspenger er pensjonsgivende inntekt, og gir derfor ikke trygderettigheter. Dette dreier seg altså ikke om et regelverk som utelukkende får konsekvenser for opparbeidelse av fødselspenger, men også for eksempel arbeidsledighetstrygd.

Fødselspenger ytes på bagrunn av tidligere yrkesaktivitet eller liknende former for inntekt. Slik Likestillingsombudet ser det, kan rehabiliteringspenger ikke sammenliknes med ordinær inntekt. Verken kvinner eller menn som mottar rehabiliteringspenger har rett på ytelser fra folketrygden. Etter Likestillingsombudets syn stiller regelverket derfor ikke kvinner dårligere enn menn.

Regelverket er imidlertid foreslått endret slik at rehabiliteringspenger beregnes som pensjonsgivende inntekt. Dermed vil den urimelighet som regelverket har ført til for begge kjønn bli avhjulpet.

Saksnummer: 2000/062
Emne: fødselspenger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0