En kvinne klaget over at beregningsgrunnlaget for fødselspenger er forskjellig for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

 Likestillingsombudet orienterte om at beregningsgrunnlaget for fødselspenger er avhengig av yrkesmessig status, altså hvorvidt arbeidstaker er selvstendig næringsdrivende eller ansatt. Beregningsgrunnlaget er altså ikke avhengig av kjønn. Ombudet mente det ikke er grunn til å tro at den ulike behandlingen av selvstendig næringsdrivende og ansatte innebærer forskjellsbehandling av kvinner og menn. Ombudet mente problemstillingen derfor lå utenfor likestillingslovens virkeområde og avviste saken.

Saksnummer: 1999/242
Emne: fødselspenger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0