En kvinne søkte og fikk tilbud om fast jobb som sekretær i et privat firma. Samme dag som hun mottok tilbudet, ringte kvinnen og takket ja til stillingen. Samtidig meddelte hun om at hun var gravid. Ifølge kvinnen fikk hun da beskjed om å se bort fra tilbudet og avvente situasjonen. Virksomheten tok ikke kontakt igjen med kvinnen. Hun oppfattet da virksomheten dithen at hun ikke var aktuell for stillingen fordi hun var gravid.

Virksomheten påpekte at kvinnen ikke hadde gitt en skriftlig bekreftelse på tilbudet innen tidsfristen, og mente det var uttrykk for at hun ikke ønsket stillingen. En annen person ble derfor ansatt. Virksomheten la imidlertid ikke skjul på at den mente graviditeten ville medføre merarbeid og økte kostnader.

Likestillingsombudet konkluderte med at virksomheten hadde lagt vekt på graviditet i strid med likestillingsloven. I sin begrunnelse la Ombudet vekt på at kvinnen ble vurdert som den best kvalifiserte søkeren. At hun ikke ble kontaktet for å avklare situasjonen vitner om at hun likevel ikke var ønsket i stillingen og at årsaken til dette nettopp var graviditeten.

Kvinnen tapte økonomisk på tilbaketrekkingen, og Ombudet ba virksomheten betale kompensasjon for det tap hun led.

Saksnummer: 1999/249
Emne: sekretær, arbeidskontrakt
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2