I forbindelse med internt opprykk krevde en kvinne lønnsforhøyelse. Kravet ble ikke etterkommet av arbeidsgiver, og kvinnen klaget til Likestillingsombudet.

Bakgrunnen for kvinnens lønnskrav var at en mannlig søker til samme type stilling hadde fått et tilsvarende tilbud om lønn. Mannen valgte likevel å takke nei til stillingen. Arbeidsgiver forsvarte lønnstilbudet med at mannen hadde et konkret lønntilbud fra en annen arbeidsgiver. Arbeidsgiver viste også til at det var vansker med å besette stillingen.

Markedshensyn er akseptert som et kjønnsnøytralt kriterium ved lønnsfastsettelse. Forutsetningen er at kvinner og menn vurderes likt etter dette kriteriet.

Likestillingsombudet konstaterte at kvinnen ikke hadde søkt andre stillinger eller fått tilbud om høyere lønn fra andre arbeidsgivere. Det var dermed ikke behov for å tilby høyere lønn ut fra et rekrutteringsbehov. Likestillingsombudet mente situasjonen for de to ikke var lik, og at arbeidsgiver ga en akseptabel forklaring på hvorfor den mannlige søkeren ble tilbudt høyere lønn.

Likestillingsombudet konkluderte med at arbeidsgiver ikke hadde brutt likestillingsloven, men påpekte at lønnsforskjeller som skyldes markedshensyn bør jevnes ut på sikt.

Saksnummer: 2000/131
Emne: markedslønn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0