Likestillingsombudet ble bedt om å vurdere formuleringene i en personalpolitisk plan i en kommune. Punktet gjaldt kvotering, og ordlyden var som følger: "Ved utlysning av stillinger hvor ett kjønn er underrepresentert, skal søkere fra det underrepresenterte kjønnet prioriteres dersom søkernes kvalifikasjoner er like"

Retningslinjene åpner for moderat kvotering av menn til kvinnedominerte arbeidsplasser i like stor grad som moderat kvotering av kvinner til mannsdominerte arbeidsplasser. En slik praksis vil etter Likestillingsombudets syn ikke være i tråd med likestillingsloven.

Likestillingsloven forstås slik at det i utgangspunktet ikke er anledning til å særbehandle menn i forbindelse med ansettelser. Unntak er stillinger i undervisning av og omsorg for barn der en egen forskrift åpner for moderat kvotering av menn.

Likestillingsombudet ba om at kommunen endret sine retningslinjer. For å bringe dem i tråd med loven kan kommunen for eksempel føye til at moderat kvotering normalt ikke bør brukes overfor menn.

Saksnummer: 2000/041
Emne: kvotering, ansettelse
Klager:
Lovanvendelse: § 3.0