En mann ønsket Ombudets syn på verneplikt for menn.

Likestillingsombudet redegjorde for forholdet mellom vernepliktsloven og likestillingsloven. Det er motstrid mellom likestillingsloven og vernepliktsloven, men vernepliktsloven gis forrang, fordi den er en særlov mens likestillingsloven er en mer generell lov. Ettersom forskjellsbehandlingen av kvinner og menn i forbindelse med verneplikt er lovfestet, må det en lovendring til for å endre rettstilstanden. Hittil har interessen for å innføre likestilling når det gjelder verneplikt vært liten i det politiske miljø. Forsvarsdepartementet har imidlertid varslet en stortingsmelding om verneplikt og likestilling.

Saksnummer: 2000/032
Emne: offentlige myndigheter og regelverk, verneplikt
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0