Et sykehus skulle ansette radiografer til et mammografiprosjekt. Sykehuset hadde fått råd om å ikke ansette menn i stillingene fordi det kunne hindre mange kvinner fra å møte til undersøkelse. Sykehuset lurte på om det kunne oppfordre mannlige søkere til ikke å søke, eller om menn kunne utelukkes i stillingsannonsen.

Likestillingsombudet mente det var i strid med likestillingsloven å utelukke menn. Et unntak kan tenkes dersom mange kvinner reserverer seg mot å bli undersøkt av en mann. Etter det Ombudet kunne se, var det ikke lagt fram dokumentasjon på at dette var et stort problem. Likestillingsombudet pekte likevel på at kvinner som ønsker å reservere seg mot mannlige radiografer må få tilbud om å bli undersøkt av en kvinne.

Likestillingslovens bestemmelser er strenge når det gjelder å utelukke det ene kjønn fra en stilling. Bare dersom det er en åpenbar grunn til at stillingen skal besettes av det ene kjønn, er det tillatt å foretrekke det ene kjønn. Hensynet til bluferdighet kan være en slik åpenbar grunn. I norsk helsevesen er det mange mannlige gynekologer og leger. Kvinner må generelt sett derfor finne seg i å bli undersøkt av menn. Så vidt Likestillingsombudet kjenner til, er det ingen som hevder at dette er et så stort problem at menn utelukkes fra å arbeide som fødselslege, delta i behandling av brystkreft, underlivssykdommer osv.

Saksnummer: 2000/223
Emne: bluferdighet, åpenbar grunn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.1