Fylkesmannen i Buskerud har fått refs av Landbruksdepartementet fordi man ikke har fulgt likestillingsloven da dyrevernsnemnden ble oppnevnt. Nå må dyrevernsnemnden oppnevnes på nytt.

Det var kravet om kjønnsrepresentasjon i likestillingsloven som ikke var fulgt, og som førte til at fylkesmannen ble innklaget til Likestillingsombudet. Det er det aktuelle fagdepartement som har ansvar for at likestillingsloven følges på dette punktet, og saken ble derfor oversendt Landbruksdepartementet som rette instans.

Landbruksdepartementet konkluderte med at Fylkesmannen i Buskerud ikke har opptrådt i samsvar med likestillingsloven. I sitt brev påpekte departementet at fylkesmannen ikke hadde søkt om dispansasjon fra likestillingslovens bestemmelse. Departementet fastslo videre at det ikke var grunnlag for å gi en slik dispansasjon fordi det etter departementet fantes tilstrekkelig kvinner til å oppfylle kravet om 40 prosents representasjon. Fylkesmannen ble derfor bedt om å reoppnevne dyrevernsnemnden.

Saksnummer: 2000/096
Emne: oppnevning av utvalg, dispensasjon
Klager:
Lovanvendelse: § 21.0