Gjennom media ble Ombudet oppmerksom på at stipendkomiteen ved et sykehus utelukkende bestod av menn. Ifølge reportasjen fikk dette innvirkning på fordelingen av stipendmidlene. Det kom fram at sykehuset hadde en svært mannsdominert ledelse, og at svært mange av professoratene ved sykehuset var besatt av menn. Ombudet ba sykehuset om en redegjørelse.

Sykehuset opplyste om at den daværende stipendkomiteen var oppløst, og at den nye komiteen vil bli sammensatt i tråd med reglene om kjønnsrepresentasjon i likestillingsloven. Sykehuset tilbakeviste påstanden om at sammensetningen av komiteen hadde ført til en kjønnsskjev fordeling av midler, og viste til at 23 av 46 utdelte stipend de siste fire år var gått til kvinner. Når det gjaldt lederstillinger, forklarte sykehuset den skjeve kjønnsfordelingen med at man i ansettelsene hittil hadde vektlagt medisinskfaglig bakgrunn. Sykehuset var av den oppfatning at dette var et kjønnsnøytralt kriterium, men at det i praksis førte til en mannsdominans i ledelsen. Sykehuset opplyste at man ved framtidige ansettelser ville legge større vekt på søkernes lederegenskaper, og at dette kunne føre til høyere kvinneandel blant lederne.

Ombudet hadde et par merknader til sykehusets redegjørelse. Hun bemerket at antall stipender som var gått til kvinner, ikke nødvendigvis var uttrykk for at midlene var jevnt fordelt på kjønnene. Videre påpekte hun at sykehuset som offentlig etat har et særlig ansvar for å fremme likestilling, og at man burde vurdere å ta i bruk aktive virkemidler for å øke kvinneandelen blant professorene og blant ledelsen ved sykehuset.

Saksnummer: 1999/218
Emne:
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0,  § 21.0