Utenriksdepartementet har endret sine vilkår for ansatte i utenrikstjenesten som har fødselspermisjon. Tidligere var utbetaling av utetillegg og dekning av utgifter til bolig begrenset til 42 uker.

Endringen kom på bakgrunn av en klage til Likestillingsombudet. En kvinne som var stasjonert i utlandet skulle ha fødselspermisjon, og ønsket å ta ut permisjon i 52 uker. Etter loven kan man velge mellom 42 uker med full lønn, eller 52 uker med 80 prosents lønn. Til sin overraskelse oppdaget kvinnen at hun ikke fikk utetillegg eller dekket utgifter til bolig i de ti siste ukene av permisjonen. For kvinnen utgjorde dette 100.000 kroner.

Likestillingsombudet påpekte at retningslinjene i utgangspunktet var kjønnsnøytrale. I praksis er det likevel slik at kvinner tar ut mesteparten av fødselspermisjonen. Likestillingsombudet mente derfor at Utenriksdepartementets ordning førte til at kvinner kom dårligere ut enn menn fordi de føder barn og benytter seg av lovbestemte permisjoner. Dette står i klar motsetning til prinsippet om at det å føde barn ikke skal være diskvalifiserende på arbeidsmarkedet.

På bakgrunn av Likestillingsombudets henvendelse opphevet Utenriksdepartementet 42-ukersgrensen med virkning fra 1. januar 2000.

Saksnummer: 2000/168
Emne: utestasjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0