Et kriminalomsorgskontor handlet ikke i strid med likestillingsloven, da de ansatte en mann til stillingen som nestleder ved kontoret.

To kvinner klaget over ansettelsen av en mann som nestleder ved et kriminalomsorgskontor. De to kvinnene ble, i likhet med mannen, intervjuet i forbindelse med stillingen. Mannen ble innstilt som nummer en, den ene kvinnen ble innstilt som nummer to, mens den andre kvinnen ikke ble innstilt. Begge kvinnene mente de var minst like godt kvalifisert som mannen.

Stillingsdefinisjonen stilte krav om sosionomutdanning eller annen relevant høyskoleutdanning. Begge kvinnene var sosionomer. Den ene kvinnen hadde i tillegg gjennomført relevant tilleggsutdanning samt en rekke kurs, mens den andre kvinnen hadde flere relevante kurs av kortere og lengre varighet. Mannen var utdannet lærer, og som en del av denne utdanningen hadde han 20 vekttall pedagogikk, hvor det særlig ble lagt vekt på fagområder som kommunikasjon og konfliktløsning. Stillingsdefinisjonen stilte ingen bestemte krav til erfaring.

Ifølge et rundskriv fra Justisdepartementet fremgår det at hvert enkelt kontor kan fastsette kvalifikasjonskrav i det enkelte tilfelle for å få en best mulig sammensetning av kvalifikasjoner ved kontoret. Dette for at man skal kunne bygge opp et lederteam som kan utfylle hverandre. Kriminalomsorgskontoret la derfor avgjørende vekt på mannens utdanning innen kommunikasjon og konfliktløsning. I tillegg mente de han fremsto som mer personlig egnet, da han under intervjuet fokuserte mer på temaer intervjupanelet særlig la vekt på, enn det de to kvinnene gjorde.

På bakgrunn av den generelle stillingsutlysningen, mente Likestillingsombudet at alle tre søkerne var kvalifisert til stillingen. Kriminalomsorgskontorets vektlegging av rundskrivet fra Justisdepartementet samt personlige egenskaper under intervju, var kjønnsnøytralt. Ombudet hadde derfor ingen holdepunkter for at arbeidsgiver hadde lagt vekt på kjønn ved ansettelsen.

Saksnummer: 2001/126
Emne: ansettelse, nestleder
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0