En organisasjon mente et kvinnelig medlem var forbigått ved ansettelse av vaktsjef i en mediebedrift. Ifølge organisasjonen var kvinnen vesentlig bedre kvalifisert enn mannen som fikk stillingen.

Etter en vurdering av kandidatenes kvalifikasjoner konkluderte Likestillingsombudet med at det ikke var store forskjeller mellom søkerene. Kvinnen hadde generelt mer journalistisk erfaring, mens mannen hadde mer spesifikk vaktsjeferfaring.

Under saksbehandlingen kom det fram uenighet mellom kvinnen og arbeidsgiver om omfanget av hennes vaktsjeferfaring. Kvinnen mente hennes erfaring var mer omfattende enn det arbeidsgiver hadde lagt til grunn.

Ombudet påpekte at denne tvisten avdekket svakheter i ansettelsesprosessen, og ba virksomheten om å endre rutinene for innhenting av informasjon om søkerne.

Likestillingsombudet kom imidlertid til at dette ikke hadde vært utslagsgivende for ansettelsen. Arbeidsgiver begrunnet valget av mannen med at man ønsket kontinuitet i stillingen. Etter Likestillingsombudets syn er dette et kjønnsnøytralt kriterium, og det forelå derfor ikke holdepunkter for at arbeidsgiver hadde lagt vekt på kjønn ved ansettelse av vaktsjef. Ansettelsen var derfor ikke i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2000/259
Emne: lederstilling, kvalifikasjoner, kontinuitet
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2