Likestillingsombudet konkluderte med at en kommune handlet i strid med likestillingsloven ved at kommunen avslo en søknad om kompensasjon for tapt lønnsinntekt som følge av møtevirksomhet i et kommunalt utvalg. Kvinnen var deltidsansatt i kommunen. Hadde hun vært heltidsansatt, ville hun fått kompensert den tapte lønnsinntekten.

En kvinnelig deltidsansatt i en kommune ble innkalt til et ekstraordinært møte i et kommunalt utvalg. Dette møtet skulle avholdes på en dag hvor hun hadde påtatt seg en ekstravakt. Denne ekstravakten var satt opp på turnuslisten. Kvinnen ønsket ikke å miste inntekt fra denne arbeidsdagen, og ble anbefalt av kommunen å søke om permisjon med lønn i stedet for å melde avbud. Kvinnen sendte en slik søknad, men fikk avslag. Avslaget ble begrunnet med at møtet i utvalget skulle holdes utenom kvinnens faste arbeidstid, og at det derfor ikke kunne anses som en forskjellsbehandling av heltids- og deltidsansatte i strid med likestillingsloven.

Ombudet la vekt på at det i hovedsak er kvinner som arbeider deltid i kommunen. Dersom deltidsansatte blir gitt dårligere muligheter til å delta i politiske møter enn heltidsansatte, ved at de ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste, vil det særlig ramme kvinner. Dette innebærer en urimelig forskjellsbehandling av kvinner og menn. Det at møtet skulle avholdes utenom kvinnens faste arbeidstid, var uten betydning i saken, så lenge det dreide seg om avtalt arbeidstid.

Ombudet viste også i sin avgjørelse til en lignende sak for EF-domstolen; Bötel-saken fra 1992. I denne saken fastslo retten at det forelå en forskjellsbehandling av heltidsansatte deltidsansatte (hovedsakelig kvinner), fordi deltidsansatte mottok mindre lønn i forbindelse med kursvirksomhet enn heltidsansatte, selv om de anvendte like lang tid på kurset.

Saksnummer: 2001/011
Emne: deltid, møte, tapt arbeidsfortjeneste
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.2