Et fengsel handlet i strid med likestillingsloven ved at en kvinne ble omplassert fra tre-skifts turnus til to-skifts turnus etter tilbakekomst fra ulønnet omsorgspermisjon.

Kvinnen hadde hatt et års ulønnet permisjon etter arbeidsmiljøloven i forlengelsen av lovbestemt fødselspermisjon. Før hun gikk ut i fødselspermisjon, arbeidet hun i tre-skifts turnus, hvor hun blant annet hadde nattskift. Ved tilbakekomst fra permisjon ble hun overført til to-skifts turnus, noe som medførte mange flere oppmøter på arbeidsplassen.

Mens kvinnen var ute i permisjon, hadde også arbeidsstedet blitt endret, fordi fengselet hun arbeidet ved skulle renoveres. De ansatte fikk dermed tilbud om å arbeide ved et annet fengsel i distriktet. Ved overføring av ansatte til dette fengselet, ble avtalen om hvilke arbeidstakere som skulle gå to-skifts og tre-skifts turnus reforhandlet mellom de ansatte og ledelsen. Som følge av turnusskiftet fikk kvinnen to timer lengre arbeidsvei. Da hun hadde omsorg for barn, og en ektemann som selv hadde lang vei til sitt arbeide, så hun det nesten som umulig å komme tilbake i en turnus som krevde mange oppmøter. I tillegg til dette, mente kvinnen hun tapte penger og mistet avdelingstjenesten.

Likestillingsombudet la vekt på at det ikke var foretatt konsekvensutredninger for den enkelte ansatte ved overgang til et annet arbeidssted. Ombudet hadde ikke mottatt opplysninger som tilsa at de ansatte som fikk fortsette i sin tre-skifts turnus ville ha hatt problemer med å beholde jobben dersom de hadde gått over til to-skifts turnus. Fengselet hadde skilt mellom personer i lønnet og ulønnet permisjon når det ble bestemt hvilke av de ansatte som skulle få beholde sin tre-skifts turnus. Dette mente Ombudet ikke var saklig for kvinnens vedkommende, så lenge hun hadde holdt seg innenfor den lovbestemte permisjonen i arbeidsmiljøloven.

Saksnummer: 2001/003
Emne: turnus, permisjon, forskjellsbehandling, omplassering
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0,  § 3.0