En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet vedrørende fars opptjeningsrett til fødselspenger. Kvinnen var 50 % ufør, noe som medførte at hennes mann kun fikk utbetalt 50% av sin lønn under avvikling av fedrekvoten.

Likestillingsombudet sa seg enig i at regelverket på dette området er mangelfullt. Slik reglene fungerer i dag, likestiller ikke folketrygdens regler om fødselspenger foreldrene fullt ut. Størrelsen på utbetalingen av fødselspenger til far, er fremdeles avhengig av mors arbeidstid før fødselen, selv om far nå har fått selvstendig opptjeningsrett til fødselspenger.

Ombudet uttalte at det bør legges til rette for at yrkesaktive fedre skal kunne ta ut fødselspenger basert på egen opptjening. Et kjønnsnøytralt regelverk ville medført at foreldrene ble likestilt i forhold til omsorgen for barn. Dette påpekte Ombudet da reglene om fedres opptjeningsrett ble forbedret for et par år siden. Folketrygdloven går foran likestillingsloven fordi den er en særlov. Ombudet vil imidlertid ta problemstillingen opp med myndighetene igjen, med sikte på å få regelverket endret.

Saksnummer: 2001/323
Emne: fedrekvote, uførhet
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0