En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente det var diskriminerende for kvinner at fødselspengene ikke ble justert i tråd med justeringen av grunnbeløpet 1. mai hvert år. Hun mente dette måtte være indirekte diskriminerende etter likestillingsloven § 3.2.2.

Likestillingsombudet svarte henne at alle tidsbegrensede utbetalinger over folketrygden som skal kompensere for arbeidsinntekt behandles likt i forhold til grunnbeløpet. Ingen av disse blir skrevet opp når grunnbeløpet skrives opp en gang i året. Det gjelder blant annet sykepenger, attføringspenger, dagpenger og fødselspenger. Fødselspengeutbetalingen blir ikke utregnet på annen måte enn andre sammenlignbare stønader.

Ombudet mente derfor at kvinner ikke rammes på urimelig måte i denne sammenheng. Ombudet viste også til at fødselspengeperioden kan deles mellom mor og far, og menn blir da rammet i like stor grad som kvinner.

Saksnummer: 2001/298
Emne: Fødselspenger
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2