En kvinnelig lege var ansatt i en midlertidig stilling. I forbindelse med fødselspermisjon fikk kvinnen ikke forlenget sitt engasjement. Arbeidsgivers argument var at stillingen måtte besettes av en annen person fordi hun skulle ha permisjon.

Kvinnen påpekte at det var vanlig praksis i virksomheten at vikariater ble fornyet. Hun stilte også spørsmål ved lovligheten av å ikke omgjøre vikariatet til en fast stilling all den tid hun ikke var vikar for en bestemt person.

Etter at Likestillingsombudet tok saken opp med arbeidsgiver, fikk kvinnen tilbud om forlengelse av engasjementet inntil det kan godtgjøres behov for opprettelse av flere faste legestillinger. Likestillingsombudet anså dermed saken for avsluttet.

Saksnummer: 2001/002
Emne: vikariat
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0