Et hotell hadde et uniformsreglement hvor bruk av hodeplagg i arbeidet ikke var tillatt. Forbudet rammer også religiøst betingede hodeplagg, herunder hijab som bæres av en del muslimske kvinner. Hotellet mente uniformsreglementet ikke var i strid med likestillingsloven. Grunnen var at forbudet mot bruk av hodeplagg både gjaldt kvinnelige og mannlige ansatte ved hotellet.

I tillegg ble det vist til profilerings- og markedsføringsmessige hensyn samt sikkerhetsmessige hensyn. Etter hotellets oppfatning er det viktig at personalet er lett gjenkjennelig. Ut fra sikkerhetsmessige hensyn er det viktig av romvertene ikke har så stramme og tette hodeplagg at hørselen dempes. Ved en eventuell evakuering av hotellet, vil romvertene være avhengige av å høre beskjeder over høytaleranleggene. Hotellet anførte også at et omfattende hodeplagg kunne være til hinder for romvertenes arbeidsutførelse.

Likestillingsombudet har tidligere behandlet flere liknende saker. Ombudet mente forbudet mot bruk av hodeplagg var i strid med likestillingsloven, og begrunnet sin avgjørelse med at å nekte muslimske kvinner å bære hodeplagg, i praksis innebærer en utestengning fra arbeidslivet for en gruppe kvinner. Mange muslimske kvinner bærer hodeplagg av religiøse grunner. For en del kvinner er denne religiøse tilknytningen så sterk at kvinnene ikke kan ta arbeid dersom de ikke får beholde hodeplagget.

Hotellet klaget saken inn for Klagenemnda for likestilling. Nemnda la i sin avgjørelse vekt på mange av de samme momentene som Ombudet. Først fastslo Nemnda at forbud mot bruk av hodeplagg i hovedsak rammer kvinner, da det hovedsakelig er kvinner som benytter hodeplagg av religiøse grunner. Hotellets tilsynelatende kjønnsnøytrale uniformsreglement rammer dermed kjønnskjevt. Nemnda mente videre at hensynet til profilering og markedsføring kan ivaretas ved at hodeplagget blir tilpasset romvertenes uniform, både i farger, omfang og stofftype. I tillegg må hodeplagget utformes slik at kommunikasjon over høytaleranleggene ikke vanskeliggjøres. Etter Nemndas oppfatning var det ikke urimelig å kreve at hotellet fant slike løsninger.

I etterkant av Klagenemndas møte, sendte hotellet ut en pressemelding om at hotellet nå åpner for at muslimske kvinner kan benytte hijab i arbeidet.

Saksnummer: 2000/169
Emne: hodeplagg, ansettelse, etnisk
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0