En kvinne henvendte seg til likestillingsombudet fordi hun følte seg forbigått på grunn av kjønn ved ansettelse av fagkonsulent.

På grunn av bemanningsendringer i kvinnens tidligere firma bortfalt hennes stilling. Ansatte som ble berørt av nedbemanningen ble oppfordret til å søke stillinger i det nye firmaet som skulle overta det tidligere firmaets virksomhet. Det ble utlyst ni stillinger som fagkonsulenter. Firmaet ansatte deretter seks kvinner og tre menn. Kvinnen fikk avslag og mente seg forbigått på grunn av kjønn. Kvinnen hevdet at hun var bedre kvalifisert enn de mannlige søkerne som ble ansatt. Firmaet avviste at det hadde blitt lagt vekt på kjønn ved ansettelsen og begrunnet dette med at personlige egenskaper var avgjørende for ansettelsen.

Likestillingsombudet var enig med kvinnen i at hun formelt sett var den best kvalifiserte sammenliknet med de tre mennene. Likevel mente Ombudet at ansettelsen ikke var i strid med loven fordi firmaet hadde sannsynliggjort at ansettelsen av de mannlige søkerne fremfor kvinnen skyldtes andre forhold enn kjønn. Ombudet la særlig vekt på at firmaet hadde fått utarbeidet en intervjuguide for ansettelser som ble som ble benyttet ved alle de aktuelle intervjuer. Intervjuguiden var i seg selv kjønnsnøytral. Den inneholdt et standardisert oppsett over hvilke emner man skulle gjennom i løpet av intervjuet slik at søkerne fikk en tilnærmet lik behandling under intervjuet. Mennene ble funnet å være mer personlig egnet enn kvinnen. De hadde bedre omstillingsevne, tilpasningsevne og samarbeidsegenskaper, noe som var viktige kvaliteter for arbeidstakere i firmaet fordi firmaet var i en oppbyggingsfase. Å vektlegge personlige egenskaper er et kjønnsnøytralt kriterium, og ikke i strid med likestillingsloven. Ansettelsen var derfor ikke i strid med lovens § 4 (2).

Saksnummer: 2000/258
Emne: Ansettelse, fagkonsulent
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.0