En mann informerte Likestillingsombudet om han ved flere anledninger hadde fått opplyst at gutter hadde vanskeligere for å få lån enn jenter. Ombudet tok derfor opp saken med en rekke banker og kredittinstitusjoner. I behandlingen av lånesøknader inngår vurderinger av søkernes betalingsevne, betalingsvilje og eventuelle sikkerheter. Enkelte banker og kredittselskaper benytter seg her av kreditt-score systemer ved vurderingen av kundenes betalingsvilje. Statistiske opplysninger om menn og kvinners oppfyllelse av sine gjeldsforpliktelser legges inn som en av mange variabler i et såkalt score-kort. Andre variabler i dette score-kortet kan være, alder, boforhold, sivilstatus, nettoinntekt, formue og lignende.

Likestillingsombudet konkluderte med at det innebar en ulovlig forskjellsbehandling å bruke kjønn som variabel i kredittvurderinger. Etter likestillingsloven kan ikke statistiske kjennetegn ved kvinner og menn som grupper legitimere ulik behandling av kvinner og menn som enkeltindivider. Dette gjelder uansett hvor korrekt de statistiske opplysningene er. Det enkelte individ har i utgangspunktet krav på å bli bedømt uavhengig av statistiske data om det kjønn man tilhører. Saken ble klaget inn for Klagenemnda for likestilling av fire ulike banker og kredittinstitusjoner, mens enkelte andre tok Ombudets avgjørelse til etterretning.

Nemnda uttalte at det ikke var grunn til å tro at det statistiske materialet som benyttes ikke er korrekt, men kom likevel frem til at det er i strid med likestillingsloven å benytte kjønn som en variabel i kredittvurderingen. I sin avgjørelse la Nemnda særlig vekt på at kjønn som variabel har lite å si i kredittvurderingen, slik at klagernes argument om at forbud mot bruk av kjønn som variabel kan føre til dyrere kredittavtaler for forbrukerne, ikke var et tungtveiende argument. Nemnda mente heller ikke at retten til individuell vurdering ved klage som følger av den nye personopplysningsloven, kompenserte for individuell vurdering i første omgang.

Klagenemnda kommenterte også forholdet til Ombudets tidligere avgjørelse hvor Ombudet har godtatt bruk av kjønnsdelt statistikk ved beregning av livsforsikringspremier. I denne sammenheng uttalte Nemnda at levealder er et forhold som den enkelte har liten mulighet til å påvirke, mens betalingsvilje er et utpreget viljespørsmål. Den enkelte kvinne eller man har altså krav på å bli vurdert uavhengig av kjønnspesifikk statistikk når han eller hun søker om lån.

Saksnummer: 2000/137
Emne: banktjenester, forskjellsbehandling, menn, lån, lånevilkår
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0