Mindretallet i tilsettingsrådet klaget tilsettingen av likningssjef inn for Likestillingsombudet, jfr. § 10 i forskrifter til tjenestemannsloven.

Flertallet i tilsettingsrådet hadde innstilt to menn foran en kvinne. Mindretallet mente at kvinnen var best kvalifisert. De la vekt på at hun var den som hadde best kjennskap til skatteetaten. Flertallet hadde lagt mer vekt på ledererfaring i forbindelse med omorganiseringer. De mente at de to mennene stilte sterkere her. Når det gjaldt personlige egenskaper, mente flertallet at kvinnen ga et svakere inntrykk når det gjaldt initiativ, gjennomføringsevne og evne til å være tydelig i sine forventninger til medarbeidere. Flertallet satte også spørsmålstegn ved hennes evne til struktur og systematikk.

Likestillingsombudet fant ikke holdepunkter for å hevde at tilsettingsrådet hadde lagt vekt på kjønn i strid med likestillingsloven ved å innstille to menn foran kvinnen. Innstillingen var altså ikke i strid med likestillingsloven.

Ombudet la for det første vekt på at alle de tre kandidatene måtte sies å stille likt når det gjaldt utdannelse. Også når det gjaldt ledererfaring, mente Ombudet at kandidtatene var ganske like. Ombudet merket seg at utlysningsteksten ikke inneholdt noe krav om erfaring fra skatteetaten. Utlysningsteksten hadde imidlertid fokusert på skatteetatens omorganisering, og Ombudet mente at de to mennene stilte noe sterkere enn kvinnen på dette punkt.

Ombudet stilte deretter spørsmål ved om det var andre indikasjoner på at søkerne var blitt forskjellsbehandlet.

Flertallet og mindretallet i tilsettingsrådet var uenige om hvilke av søkerne som var de sterkeste kandidatene til stillingen. Ombudet fant det derfor vanskelig å overprøve vurderingen av de personlige egenskapene. Ombudet kunne heller ikke se at kvinnens kvalifikasjoner var nedtonet i forhold til mennenes. Mindretallet hadde best kjennskap til kvinnen gjennom flere år som kollega. Ombudet fant likevel ikke holdepunkter for at flertallets syn på kvinnen var farget av at hun var kvinne. Flertallet kjente også kvinnen gjennom å være et overordnet organ. Ombudet mente at det kunne være personlig kjemi som var årsaken til flertallets vurdering av kvinnen, og ikke det faktum at hun var kvinne.

Ombudet pekte også på at tilsettingsrådet på samme møte hadde innstilt en kvinne som nummer en til stilling som ligningssjef i en annen by. Denne kvinnen var også blitt oppfordret til å søke stillingen.

Saksnummer: 2001/306
Emne: mindretallsanke
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 4.2