Likestillingsombudet skulle ta stilling til om en bedrift handlet i strid med likestillingsloven som følge av at en mannlig ansatt ble avlønnet høyere enn de kvinnelige ansatte. Videre skulle Ombudet ta stilling til om bedriften handlet i strid med likestillingsloven ved kun å gi en mannsdominert gruppe tilbud om en gunstig hjemmepc-ordning.

Arbeidsgiver mente at den mannlige ansatte ikke ble avlønnet i strid med likestillingsloven, da lønns- og arbeidsordningen delvis var et resultat av virksomhetsoverdragelse og delvis kom som et resultat av forhandlinger.

Når det gjaldt tilbudet om hjemmepc-ordning, anførte arbeidsgiver at det var ønskelig med en kompetanseheving av de grafiske ansatte som i dette tilfellet var en mannsdominert gruppe. Mange av de grafiske ansatte slet med overgangen fra manuell til elektronisk styrt prosess, noe som resulterte i lav produktivitet og førtidspensjonering.

Når det gjaldt spørsmålet om likelønn, konkluderte Ombudet med at forholdet ikke var i strid med likestillingsloven. Likestillingsombudet begrunnet dette ut fra at det var kjønnsnøytrale prinsipper (virksomhetsoverdragelse og forhandlinger) som lå til grunn for at den mannlige ansatte hadde høyere timelønn enn de kvinnelige.

Når det gjaldt spørsmålet om hjemmepc-ordningen, konkluderte Ombudet med at heller ikke dette forholdet var i strid med likestillingsloven. Ombudet mente det var saklige grunner for at det grafiske personalet fikk et slikt tilbud. Behovet for kompetanseheving for de øvrige ansatte var ikke tilstede på samme måte som for grafikerne, og det var derfor ikke urimelig at disse ikke fikk et tilsvarende tilbud.

Saksnummer: 2000/100
Emne: Likelønn, arbeidsforhold
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.2,  § 5.0